کتاب تخیل را مرده خیال کن که توسط ساموئل بکت نوشته شده است.که انتشارات آن نیماژ می باشد.و با ترجمه غلامرضا صراف انجام گرفته است. این هم اکنون نمونه جمع آوری شده از چند تا نوشتار می باشد با عنوان های تخیل را مرده خیال کن و فیس فیس یک تا هشت و جلجتا در شب و آب زندگی است. همه این اثرات همانند قبل و نوشته هایس گذشته اش حالت پراکنده گویی های بکت می باشد.او هم اکنون کوشش می کند خویش یا دور و اطراف یا جهان را شناسد. من چندان علاقه ای به این اثر نداشتم و او را متوجه نمی شدم. در حقیقت کار و عمل غلط و نادرست من این بود که هنگامی که نخستین داستان و نوشته ی بکت را مطالعه نمودم و درک نکردم و نفهمیدم تا آخر ادامه دادم و در حال حاضر داخل یک حلقه ای افتاده ام که نخواهم توانست در مقابل تازه های نشرش مقاومت نمایم و همچنان می گویم که شاید این یکی فرق داشته باشد. فوق العاده هم به نسبت سایرین تازه های ترجمه شده ازشئن زیاد بوده است.

برگرفته از بست بوکز