فرانتس کافکا -سه ژوئیه هزاروهشتصدوهشتادوسه- سه ژوئن هزارونهصدوبیست و چهار- به قطع از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم بود
او که در دوران زندگی اش تنها چند داستان کوتاه منتشر کرد،و رمان های بلندش همه جز مسخ ناتمام ماندند،وصیت کرد که تمام آثارش بعد از مرگش نابود شود.اما اکثر آثارش بعد از مرگش منتشر شدند.مشهورترین آثار کافکا داستان کوتاه مسخ و رمان محاکمه و رمان ناتمام قصر هستند.

درباره کتاب پزشک دهکده 

مجموعه "پزشک دهکده" برخلاف بسیاری از داستانها و سه رمان معروف کافکا که پس از مرگ او منتشر شده اند،نخستین بار در سال -هزارونهصدونوزده- و چهار سال پس از "مسخ" توسط خود نویسنده تنظیم و به دست ناشر سپرده شد.از داستانهای مجموعه "پزشک دهکده" تمثیل "جلو قانون" عصاره ی رمان "محاکمه" ،"خواب" تحریر دیگری برای پایان آن و "پیام امپراتوری" هسته ی مرکزی داستان بلند و ناتمام "دیوار چین" بوده است.با اینهمه کافکا این سه را از چهارچوب اصلی شان جدا کرد و به صورت مستقل در "پزشک دهکده" گنجاند.
خواننده این مجموعه بی تردید با داستانهایی مواجه خواهد شد که از هر جهت تفسیر یا تشریح می طلبد.با تمام پیچیدگی های هنری داستانهای کافکا،اگر خواننده نتواند درمواردی پی به مفهوم داستان ببرد،نباید در خود به دنبال نقصی باشد.حتی مفسرین بنام آثار کافکا هم تابحال در اصل کاری نکرده اندجز آنکه هریک سازی ناهمساز زده اند.
کافکا در نامه ای به پدرش می نویسد:"من درقبال تو اعتماد به نفسم را از دست داده بودم و در عوض آن،احساس تقصیری بیکران کسب کرده بودم.روزی راجع به کسی نوشتم:"می ترسد که این ننگ از خود او بیشتر عمر کند."

پزشک دهکده

 

و این جمله آخر رمان "محاکمه" است.انعکاس های متقابلی از این دست در آثار ادبی و نوشته ها و گفته های خصوصی کافکا فراوان است.و تازمانیکه امکان خواندن تمامی انها نباشد،فهم پیام کافکا -اگر اصولا پیامی داشته باشد-محال و تفسیر یا تشریحی عبث است.
در داستان های کوتاه این مجموعه هم داستان های پیچیده و انتزاعی کافکا همچنان خود را به رخ می کشد.و داستان کوتاه پزشک دهکده به خصوص فضای رویاگونه و مالیخوییایی را به تصویر می کشد که دست خوش ساخت فیلم کوتاه و انیمیشن های زیادی شده است.که توصیه به دیدنشان نیز می شود.