سورن کیرکیگارد  متولد سال هزار و هشتصد و سیزده- درگذشت هزار و هشتصد و پنجاه و پنج است.او فیلسوف دانمارکی است که بر فلسفه ی اگزیستانسیالیسم تاثیرگذار بود.او که از دل مشغولیاتش الهیات و منحصرا ایمان مسیحی بود،دراغلب آثارش به  نظریه پردازی و شرح این موضوعات پرداخت.

 .سه گانه ی یا این/یا آن ،ترس و لرز ،تکرار او درباره ی ایمان است

 .اما  کتاب ترس و لرز که در سال  هزار و هشتصد و چهل و سه منتشر شد بهترین اثر کیرکیگارد از نظر خودش و خوانندگان آثارش نیز است

 

 

soren aabye kierkegaard

 

درباره کتاب ترس و لرز

کیرکیگارد در ترس و لرز با نام مستعار یوهانس دو سیلنتیو که مبهوت ابراهیم،ایمان ابراهیم،و اضطرار در ایمان ابراهیم شده است،داستان عشق خود به نامزدش رگینا و ترک گفتنش را به منظور مقایسه با داستان ابراهیم و قربانی کردن پسرش اسماعیل بازگو می کند تا خود را در موقعیت ابراهیم قرار دهد و چون او شهسوار ایمان شود.به گونه ای راه حل فلسفی کیرکیگارد ایمان است.شهسوار ایمان شدن است.

کتابی که اوج تبحر در نویسندگی و تفکر فلسفی کیرکگارد  در آن نمایان شده است .ارمغان ترس و لرز برای خواننده آرامشی توام با حسرت ابراهیم نبودن،شهسوار ایمان نبودن است.کیرکیگارد در ترس و لرز به قول حبیب رادیوچهرازی با زبان حال با انسان سخن میگوید...