کی یرکگارد  متولد سال هزار و -هشتصد و سیزده- درگذشت هزار و هشتصد و پنجاه و پنج -فیلسوف دانمارکی،در شانزده اکتبر -هزاروهشتصدوچهل وسه- دو کتاب ترس و لرز و تکرار را در یک روز منتشر کرد که هر دوی آنها دارای مضامین مشترکی هستند.او همچنان در کتاب تکرار چون کتاب ترس و لرز به ایمان مسیحی می پردازد.المان های مهمی از ایمان چون تکرار و تذکار را عنوان می کند و اینبار آنها را در داستان ایوب مورد بررسی قرار میدهد.این نخبه ی مذهبی عالم فلسفه که بار دیگر در کتاب تکرار همگانرا شگفت زده و آشنا به مفاهیم مهم و نو در مسیحیت جدید می کند

درباره کتاب تکرار

کیرکگوراینبار با نام مستعار کنستانتین کنستانتیوس کتاب تکرار را به نگارش درمی آورد.با جوانی آشنا می شود و از آن پس محرم اسرار عشق جوان به دخترکی میشود.نامه هایی از جوان دریافت می کند و در پاسخ ،نامه هایی ارسال می کند.به جوان پیشنهاد می کند پیرو فرمول ایمانش در ترس و لرز ترک نامتناهی کرده و دختر را ترک کند.جوان قبول کرده اما بعد از مدتی طی نامه ای به کنستانتین که همان کیرکیگارداست،خبر از آشنا شدنش با داستان ایوب می دهد و احساس رضایت ازین که به پیشنهاد کنستانتین عمل نکرده.و به بررسی مفهوم "تکرار" در ایمان ایوب می پردازد

96530103

در کتاب تکرار کیرکیگارد دو کاراکتر که هردو خود او هستند می آفریند.یکی وجدان و احساس اوست و دیگری خود دیگر او.او در این کتاب نقش روانکاو و بیمار را خود بازی می کند.
مزیت قلم کیرکیگارد عنوان مفاهیم فلسفی خود در قالب داستان پردازی و شخصیت سازی او در کتابهایش اسب.و عموما داستانهایش داستان واقعی زندگی خودش است.
کیرکیگارد در این کتاب به سوالاتی چون آیا تکرار ممکن است یا خیر؟ چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ آیا هر چیز با تکرار شدن بهتر می‌شود یا کاستی پیدا می کند؟ پاسخ می‌دهد.