معرفی کتاب خودآموز دیکتاتورها.کتابی است از رندال وود و کارمینه دولوکا.

این کتاب درباره فلسفه سیاسی صحبت میکند.در خودآموز دیکتاتورها احساس و ترحم دیده نمیشود چون اگر کسی خواهان حکومت دیکتاتوری باشد باید در برابر بشر بیرحم و ظالم باشد سالها از زمانیکه ماکیاولی این نظریه را مطرح کرد گذشته است و اوضاع همانگونه است.

این کتاب نحوه رسیدن به قدرت سیاسی و حفظ آنرا تشریح میکند که با مطالعه آنها میتوان به بیرحمی و شقاوت حکومت های دیکتاتوری پی برد و با زبان ساده تشریح میکند که دیکتاتور چگونه در مسند قدرت قرار میگیرد و آنرا حفظ میکند شاید ارائه شیوه های ظالمانه به دیکتاتور عملی شنیع باشد .

اما همین کتاب شناخت مطالعه کنندگان آنرا از حکومت های دیکتاتوری افزایش داده و روش غلبه بر دیکتاتورها را به خوبی تفهیم کرده است.

قسمتی از کتاب(یکی از وظایف اصلی تو تصمیم گیری درباره این موضوع است که چه کسانی باید و چه کسانی نباید پولدار شوند تو تنها کسی هستی که باید تعیین کنی چه کسی تا چه مدتی در یک شغلی که درآمد زیادی دارد باشد این روابط به وجودآورنده حکومت حامی پرور است .
که هر دیکتاتوری از آن بی نیاز نیست حامی پرور به این معنی است که یک رابطه میان دیکتاتور و کسانی که برایش کار میکنند وجود دارد و این حکومت در کشوری وجود دارد که گروه سیاسی ندارد و در این مورد دیکتاتور باید هزینه زیادی انجام دهد تا بتواند با پرداخت پول به اطرافیانش از آنها استفاده کند .

 

اگر حامی پروری یکی از ابزارهای اصلی حکومتت شود باید همه فعالیت های اقتصادی از طریق خود و کارمندانت انجام شود .

و برای محکم کردن جای پای خود باید هر گروهی را که قصد خیانت دارد حذف کنی و این به تو اجازه میدهد گروهی از شبکه های خود را بر سر کار بیاوری کسانی که از تو دستور میگیرند یک مثال واضح در این مورد مربوط به دوران ریاست پوتین در روسیه است که چون نمیتوانست سه دوره پشت سر هم رئیس جمهور شود به اجبار کناره گیری کرد و همه ی کارها به دست نشانده خود دمیتری سپرد.

و بعد از پایان آن دوره دوباره رئیس جمهور شد!حفظ این کارها با درآمد سرشار تنها چیزی است که برای این دست نشانده ها اهمیت دارد در کشوری که حکومت دیکتاتوری به وجود آورده ای تنها کسی که مهم هستی خودت هستی که میتوانی هرفردی را که خواستی در چشم بر هم زدنی نابود کنی و به ذلت بکشانی آری این پشت پرده یک نظام دیکتاتور گونه.