معرفی کتاب فلسفه ای برای زندگی اثر ویلیام اروین.

این کتاب میخواهد فلسفه ای برای زندگی بر طبق فلسفه رواقی به خوانندگان معرفی کند این فلسفه توسط کیتیومی به وجود آمده و اروین اعتقاد دارد بکارگیری این فلسفه در جامعه امروز هم مفید است.

در آغاز کتاب اروین میگوید باید برای زندگی خود یک فلسفه مشخص داشته باشید فرقی نمیکند چه فلسفه ای باشد فقط باید یک فلسفه برای خود مشخص کنید به این دلیل که اگر فلسفه ای برای خود نداشته باشیم امکان دارد زندگی خوبی نداشته باشیم.این کتاب از ۴ قسمت کلیدی تشکیل شده است.

قسمت اول ظهور رواقی گری نامیده شده است در این قسمت اروین میگوید فلسفه روی زندگی متمرکز شده است و یک مسیر مشخص برای هر شخصی تعیین میکند و سپس مکتب رواقی را شرح میدهد این قسمت فیلسوف های رواقی را به خواننده معرفی میکند.

 

قسمت دوم شیوه های روانشناختی رواقی معرفی شده است که شامل ۵ قسمت است(اتفاق های دشوار،دو گانه اختیار،تقدیر،از لذت دوری کردن،مراقبه و تفکر.قسمت سوم شامل توصیه های فلسفه رواقی است عنوان های این قسمت شامل(کار،رابطه های اجتماعی،توهین کردن،غم،پرخاشگری....)است.

در قسمت دوم و سوم بایدها و نبایدهای زندگی را توضیح میدهد.برای این امر اول روش های روانشناختی مکتب رواقی را برای رسیدن به آرامش توضیح میدهد و در مرحله بعد بیان میکند که مکتب رواقی بهترین شیوه برای روبرویی با فشارهای زندگی را چه میداند برای مثال وقتی شخصی به ما بی حرمتی میکند باید چگونه جواب بدهیم؟اگر چه عوامل زیادی در این سالها تغییر کرده اما ساختار روان انسان تغییری نکرده و به همین علت کسانی که در قرن بیست و یک زندگی میکنند میتوانند از نظریه های فیلسوفانی که در قرن اول میزیستند استفاده کنند.