معرفی کتاب قلندر و قلعه اثر سید یحیی یثربی

قلندر و قلعه، داستان زندگى شيخ اشراق، شهاب الدين يحيى بن حبش سهروردى است.
يكى از حكما و عرفاى بزرگ قرن ششم هجرى.
او در سنى حدود ٣٦-٣٧ به فتواى علماى حلب كشته شد.
چرا كه او چيزاهايى از عرفان و فلسفه و مذهب و معرفت ميدانست كه چندان براى همگان ملموس نبود.
در كتاب قلندر و قلعه كه به نوشته ى سيد يحيى يثربى درآمده، داستان را از كودكى سهروردى نوشته است.
دوران كودكى او در كنار خانواده اى معمولى و صميمى سپرى شد، تا نوجوانى و جوانى او كه به شدت به دنبال علم و معرفت بود و بارها در خواب هايش ديده بود كه بالى دارد و خواهان بال ديگر خود است و ديرى نپاييد كه فهميد آن بال ديگر علم و دانش است.
سيرى ناپذيرى او در اين راه و منش، او را وادار به مهاجرت كرد تا جايى كه ميتوانست و كسى، مطلبى براى ارائه داشت آموخت
اما بعد از مدتى همه ى مطالب را تكرارى ميديد تا اينكه راهى آتشكده زرتشتيان شد.
در آنجا با مغ آتشكده آشنا شد كه اتفاقا حرف هاى تازه اى براى گفتن داشت. دختر مغ كه سيندخت نام داشت از باطن افراد باخبر بود و يحيى به شدت دلباخته ى اين بانوى پيش گو بود. در كنار علاقه، نگران بود كه سيندخت اين علاقه را نشان گستاخى او بداند و او مجدد راهى سفر شد.


سفرى كه شروع شهرت سهروردى در علم و معرفت او بود. هرجا كه مينشست و لب به سخن ميگشود او را وادار به سكوت و تسليم ميكردند... تا...
نوع نگاه او به مسائل ، نظرات و ديدگاهاى فسلفى او در اين كتاب به زبان ساده آمده است. اساس اين ديدگاه ها راه و سلوك اوست كه ميراث حكما و عرفا است.

آشنايى با عقيده و انديشه سهروردى و تحجر زمانه و دادگاهى كه گرفتارش شد
چنان شيرين نوشته شده كه توقف مطالعه براى خواننده، بسيار سخت و دشوار شود.

  • مطالعه اين كتاب به همه توصيه ميشود
    * بيشتر به كسانى كه از مطالعه فلسفه لذت ميبرند و كسانى كه رمان هاى داستانى و واقعى با درون مايه قوى و انديشه هاى ژرف را دوست دارند

دانلود کتاب قلندر و قلعه