پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

رویای بیدار

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب ادبیات

کتاب رویای بیدار اثر رضا براهنی
توضیحات

کتاب رویای بیدار اثر رضا براهنی

 غرض از نگارش و چاپ مقاله حاضر نشان دادن این نکته بسیار با اهمیت است که ادبیات نیز مثل هر دانش جدی دیگری چیزی است صاحب دستگاه فکری.فلسفه و تئوری و ساختار یا ساختارها که بدون درک آنها قادر به درک ادبیات نخواهیم بود.
عنوان این دستگاه فکری خواه آن چیزی باشد که گئورگ لوکاچ منتقد بزرگ ادبیات اروپا آن را علم هنرها خوانده است و خواه آن چیزی باشد که رومن یاکوبسون متفکر بزرگ دیگری آن را بوطیقا خوانده است و خواه آن چیزی باشد که شکل گرایان روس آن را علم اشکال نامیده اند و یا آن چیزی باشد که ژاک دریدا فیلسوف و ادب شناس بزرگ فرانسه آن را گراماتولوژی و تودوروف قصه شناس بزرگ بلغار آن را ادبیت نامیده است و دیگران به نامهای دیگر اصل قضیه دستگاه داری ادبیات موضوعی نیست که دستکم در طول هشتاد سال گذشته یعنی از زمان چاپ مقالات کتاب روح و شکل اثر لوکاچ در سال 1911 تا به امروز یعنی 1991 محل نزاع قرار گرفته باشد.
هرکسی که هر مقوله ای را جدی می گیرد در اجزای متشکله آن به دنبال روابطی میگردد که اجزا را به هم مرتبط کند و کلی متشکل و متناسب از آن اجزا بسازد.

خرید کتاب رویای بیدار اثر رضا براهنی چاپ اول هزار سیصد هفتاد و سه نشر قطره شامل م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ن‍گ‍ارش‌ و خ‍وان‍دن‌ م‍ت‍ن‌ ادب‍ی‌

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.