پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

تصویر زن در فرهنگ ایرانی

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب ادبیات

کتاب تصویر زن در فرهنگ ایرانی اثر سید محمدعلی جمازاده
توضیحات

کتاب تصویر زن در فرهنگ ایرانی اثر سید محمدعلی جمازاده

 

پس باز یک بار دیگر تکرار می کنم که با زن قهر نبوده ام و قهر نیستم و زن را دوست می دارم و امیدوارم تا پایان عمر یعنی مادامی که نیروی زندگی و عقل و فهم و ادراک و حس و مشاعرم در کار باشد.

دوست بدارم و مخصوصا محترم بشمارم و نیز از ظلم و ستمی که از طرف طبیعت و مخلوق نسبت به زن رفته است و می رود متاسف و متثر باشم و از جان و دل دعا می کنم که روز بروز از این بیدادگری و بی انصافی و اعتساف بکاهد و سرانجام روزی فرا رسد.

که در روی کره ارض این ازادی و برابری زنان با مردان که انهمه از ان سخن می رود و هر روز ادمیان بدان نزدیکتر می شوند تا جایی که امکانپذیر است از قوه به فعل اید تا زنان نیز چنانچه در گذشته در نیجه رفتار و گفتار زشت مردان گاهی ملتجی و متوسل به پاره یی صفات مذمومه و کارهای ناپسند می شده اند .

خود را از قیود زیان خیز و ناهنجار ان قیود و شرایط متخلص بیابند و همسر و همدوش و همزانو و همقدم واقعی مردها بشوند.
درباره روابط بین زن و مرد من اعتقاد راسخ دارم که دوست داشتن و عشق و عشقبازی و اشتی بودن با زن کافی نیست بلکه البته باید قبل از هرچیز زن را محترم شمرد و تمام شرایط احترام را در حق او رعایت نمود و حتی اگر قبول نماییم که افریدگار زن را جسما از مرد ضعیفتر خلق کرده است.

باید همین ناتوانی و ضعف نسبی اورا مستلزم ملاطفت و دلسوزی و مهربانی و معاونت و دستگیری بیشتری در حق او بدالنیم و هرگز فراموش ننماییم که زن در قسمتی از بهترین های قسمتهای عمر و زندگی خود به موجب قوانین طبیعت محکوم به میفیات ضعف انگیز و ناهموار ماهانه و باروریهای دور و دراز و مکرر نه ماهه است که همه با رنج و درد و محنت بسیار توام است و از این گذشته زحمات و دردسرهای بسیار و گوناگون خانه داری و کدبانویی و شیردادن به نوزاد و پرورش اطفال و بچه داری چندسالع هم یه عهده اوست.

و چه بسا بسیاری از کارهای سنگین و از ان جمله کارهای کشاورزی و حیوانداری به عهده اوست و لهذا زن علاوه بر عشق و علاقه و محبت و احترام سزاوار ترحم شفقت و انصاف بیشتری هم هست و برای من یقین قطعی حاصل است که تا روابط و مناسبات زن و مرد که بلاشک پایه و اساس استحکام ضوابط خانوادگی است اصلاح عمیق نیاید هیچ قومی و جماعتی به تمدن واقعی نایل نخواهد گردید.

 

خرید کتاب تصویر زن در فرهنگ ایرانی اثر سید محمدعلی جمازاده چاپ اول سال هزار سیصد پنجاه و هفت

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.