پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کاسه کوزه تمدن

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب کم یاب

کتاب کاسه کوزه تمدن اثر محمد ابراهیم باستانی پاریزی
توضیحات

کتاب کاسه کوزه تمدن اثر محمد ابراهیم باستانی پاریزی

 

 حالا ببینیم داستان مصالحه چیست؟ ناصرالدین شاه به ظاهر در شرق و شمال و جنوب هارت و هورت می کرد.
شاهزاده مویدالدوله حاکم فارس به کمک قشقائی ها و تنگستانی ها و افشارها و تفنگچیان خشتی و فضلعلی خان امیر تومان که حاکم کرمان بود و غلام سواره افشار و ابوالقاسم میرزا پسر مویدالدوله جنگ و گریزهایی در حوالی بوشهر داشتند و ایلخانی فارس و محمدرضا بیگ سرهنگ توپخانه و هفت عراده توپ تا محال گندم ریز باختند و چندان که به خوان ستیز آن قوم را انگلیسی ها را دعوت کردند احدی از بوشهر پای بیرون ننهاد و پاسخ نداد.

و البته شاه متوجه وخامت اوضاع جنگ در سه جبهه شده بود پس فکر افتاد که یک سفیر فوق العاده به اروپت بفرستد و شاید امپراطوری اطریش و فرانسه پا در میانی بکنند و کار را به مصالحه بکشانند.
فرخ خان امین الدوله کاشی سفیر فوق العااده در اسلامبول نامه دوستانه ناصرالدین شاه را به سلطان عثمانی تقدیم کرد.موسیو نیکلا مترجم سفارت فرانسه و ملکم خان نیز از همراهان او بودند.
سفیر انگلیس در اسلامبول مطلقا از ملاقات فرخ خان خودداری کرد و گفت اگر حرفی داری بنویس من به لندن مخابره می کنم او چنین نوشت من از جانب دولت ایران مختار و مامورم که در مقام رضا جوئی اولیای دولت انگلیس برآیم و بر ذمه من است که اولیای دولت ایران عساکر ماموره خود را از هرات و افغانستان منصرف نمایند و به هیچ قسم در افغانستان مداخله ننموده و خسارت و زیانی که در این ماموریت لشکری به افغانستان رسیده از خزانه دولت ایران ادا شود.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.