پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

زندگی در عیش مردن در خوشی

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
زندگی در عیش مردن در خوشی نوشته نیل پستمن
توضیحات

در كتاب زندگی در عیش مردن در خوشی نوشته تأثیرات رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی را ـ به دلیل یكی از تكنولوژیهای فراگیر و مدرن ـ بر فكر و اندیشه و شعور و رفتار انسانها و نیز بر فرهنگ و ارزشها و باورهای مذهبی جوامع مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. توجه اصلی پستمن در این مطالعه، بر روی تلویزیون متمركز است و از زوایای متفاوتی به روشن ساختن اثر تخریبی این رسانه بر شكل‌گیری فكر و رأی و اندیشه و جهان‌بینی انسان می‌پردازد. او بر این باور است كه انسانهای عصر حاضر ـ خاصه در ایالات متحده آمریكا ـ حاكمیت و قدرت تعیین سرنوشت خویش را یكسره از دست داده و آن را یكجا به وسایل ارتباط جمعی سپرده‌اند. در حقیقت این وسایل ارتباط جمعی هستند كه در بعد گسترده، از یک سو نقش روزافزون خود را بر آنچه بدان وقوف می‌یابیم، با آن آشنا می‌شویم، هر آنچه تجربه می‌كنیم و... برعهده گرفته‌اند و بدانها شكل می‌دهند؛ از سوی دیگر، به گونه‌ای رو به تزاید به ما تحمیل می‌كنند كه چه بیندیشیم، چگونه بیندیشیم، چه و چگونه و چرا احساس كنیم و... به بیان كلی، این وسایل ارتباط جمعی هستند كه حاكمیت ما را بر خود و بر اندیشه و بر احساس و ادراک خویش و نیز بر روابط انسانی و اجتماعی‌مان از ما ربوده‌اند. نويسنده كتاب حاضر كه جامعه شناسي امريكايي است و از سرشناس ترين چهره هايي است كه تأثير رسانه ها به ويژه تلويزيون را بر فكر و عقايد و شعور امريكاييان بررسي نموده است. وي در اين كتاب به دنبال روشن ساختن و تبيين كيفيت بهره گيري و استفاده قدرتهاي بزرگ و وابسته به كانونهاي اقتصادي و سياسي جهان براي سلطه فرهنگي بر جوامع بشري است. وي معتقد است كه رسانه هاي بصري به ويژه ماهواره و تلويزيون با برنامه هاي تفريحي و طرب زاي خود، عامل انهدام فكر و اعوجاج انديشه در مجموعه عناصر فرهنگ بشري است. نويسنده در اين كتاب به مقايسه مولفه هاي گوناگون فرهنگ در جامعه امريكا در دو برهه قبل از عصر الكترونيك و بعد از عصر الكترونيك تا زمان ابر رسانه ها و تلويزيون پرداخته و مورد بررسي قرار داده است. مطالعه اين كتاب براي خانواده هايي كه دل در گرو اصالتهاي فرهنگي . ميهني و اخلاقي و ديني داشته اند و آينده سعادتمند و هدفداري را براي فرزندانشان آرزو مي كنند، بسيار مفيد است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.