پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

المعجم فی معاییر اشعار العجم

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب شعر

کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم اثر شمس الدین محمد بن قیس رازی
توضیحات

کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم اثر شمس الدین محمد بن قیس رازی

 

اما تاریخ تالیف این کتاب چنانکه مصنف خود در دیباچه گوید ابتدا در شهر مرو در سنه 614 بخواهش یکی از فضلا طرح آنرا ریخت و پس از آن بعلت مهاجرت وی از خراسان در فتنه مغول و اختلال اوضاع او اتمام کتاب در عهده تعویق افتاد و در سنه 617 چنانکه گذشت مسودات کتاب المعجم با سایر کتب و امتعه او در پای قلعه فرزین در حمله مغول تلف شد و بعد از مدتی بعضی از اجزا متفرقه آن بتوسط بعضی از دهاقین آن کوه پایها بدست وی افتاد و بعد از انکه از عراق بفارس پناهید و در ظل رعایت اتابک سعدبن زنگی و پسرش ابوبکر از حوادث زمان بیار امید فضلای فارس از وی خواهش اتمام تالیف کتاب را نمودند مصنف نیز دراندک مدتی کتاب را باخر رسانید.
ولی چون اصل کتاب بزبان عربی و بغایت مطول و موضوع آن مطلق عروض و قوافی بود چه در اشعار عرب و چه در اشعار پارسی و انچه متعلق به زبان پارسی بود شواهذ و امثله انرا نیز از اشعار پارسی اورده بود جمعی از ادبای فارس بر مصنف اعتراض نمودند که عروض و قوافی دو زبان را در سلک یک تالیف کشیدن و در کتاب عربی اشعار پارسی باستشهاد اوردن علاوه بر انکه غریب و خارج از معتادست قائده منظوره از کتاب کما ینبغی بعمل نخواهد امد چه انانکه از زبان عربی بهره ندارند از فهم اصل کتاب محروم خواهند ماند و از طرف دیگری تازی زبانان را شواهد و اشعار پارسی بکلی بی فایده خواهد بود.

خرید کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم اثر شمس الدین محمد بن قیس رازی چاپ اول هزار سیصد سی و شش انتشارات دانشگاه تهران

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.