پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

فن شعر

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب شعر

کتاب فن شعر اثر ارسطو ترجمه عبدالحسین زرین کوب
توضیحات

کتاب فن شعر اثر ارسطو ترجمه عبدالحسین زرین کوب

 

 

بعد از بیست و چهار قرن که از تالیف کتاب می گذرد هم اکنون هنوز اگر در آن نقصی و عیبی هست بسبب قصور یا تقصیر نویسنده در تحقیق مطلب نیست بلکه سبب آنست که ارسطو نمونه هایی که از شر در پیش نظر

 داشته است منحصر بوده است بدانچه شاعران یونانی پیش از او و یا معاصر او سروده اند ، و از شیوه هایی که پس از او شاعران یونانی پیش گرفتند ، و از آنچه دیگر شاعران جهان پیش از او و بعد از او بقریحه نکته یاب و ذوق معنی آفرین خویش پدید آوردند البته نمی توا است واقف باشد ، و از این روی ، از شعر و شاعری جز ببحث و تحقیق در همان فنونی که نزد یونانیان رائج بود ، بچیزی نپرداخت و عرصه بحث و نقد در شعر و شاعری را بحدود فنونی مانند حماسه و تراژدی و کومدی محدود کرد و از آن بدیگر فنون که در عهد بعد از ارسطو با در محیط دور از یونان ، شاعران دیگر پدید آورده بودند التفات نکرد.
اما هنر اینجاست که در آنچه بجستجو پرداخت، از غور و تحقیق تام غافل نماند و غایت موشکافی و کنجکاوی را در آن بجا آورد . درینصورت البته اگر کسانی توقع داشته باشند که رأی و نظر ارسطو را در باب داستانهای منظوم عاشقانه و یا غزلهای عرفانی و با مدایح وهجویات شاعران ما بدانند البته درین کتاب نقصی خواهند یافت. اما پیداست که چنین امیدی از این کتاب ارسطو داشتن سررشته خویش کم کردن است.» .
با اینهمه ، از مطالعه این کتاب ارسطو ، طریقه درست نقد متین منطقی را می توان بدست آورد و آن طریقه را دربارۀ همۀ فنون دیگر شعر و شاعری نیز میتوان بکار بست. اما شك نیست که در مطالعه کتاب فهم درست آن شرطست و کتاب ارسطو به قدری از امثله وشواهد غریب و اشارات و تلمیحات نادر مشحونست که در فهم درست آن جز با تعمق وتأمل بسيار در شروح كتاب و جز با تحقيق ومراجعه بكتابها و تاریخهای مختلف میسر نیست ، و آسان و بی دردسر نمی توان از این کتابی که مشحون از سقطها و تحریفها و آکنده از اشارات و تلمیحات است ، مقاصد ومطالب حکیم بزرگ سخن شناس یونان را درك كرد . با چنین حالی پیداست ، که ترجمه کتابی از اینگونه ، تا چه حد جسارت و نپور میخواهد.

 

 

خرید کتاب فن شعر اثر ارسطو

 

در حقیقت، کسی که بخواهد این کتاب را بفارسی در آورد ، خاصه
که ناچار باشد آن را نه از متن اصلی بلکه از ترجمه ای فرنگی نقل کند ، اشکالهای بسیار در پیش خواهد داشت که رفع آنها غالباً بسلیقه و اجتهاد او بسته است. این نکته که از میان ترجمه های گونه گون و بسیاری که از این کتاب در زبانهای اروپایی هست كدام يك را مأخذ قرار دهد خود اولین اشکالست، علی الخصوص که سخن در باب کتابی است که ترجمه ها و شرحها و تفسیرهای آن در زبانهای مختلف از هزار کتاب و
رساله نیز تجاوز کرده است .
اشکال دوم که مشحون از ایجاز و اختصار ست و در بعضی موارد اجتناب از تکرار، سخن را در آن با بهام و تعقید کشانیده است حفظ کرد و مطلب را نیز بفارسی
م این است که چگونه میتوان سبك بيان اصل کتاب را
روشن وروان و مفهوم در آورد .
اشکال سومی هم هست و آن این است که در نقل اسمهای خاص و در نقل آندسته از کلمات و الفاظی که معادل درست مقبولی در فارسی ندارند یا ضبط و تلفظ یونانی قدیم آنها غالباً برای فارسی زبانان غریب
و نامانوس است، چه باید کرد و ضبط و نقل كدام يك از زبانهای رائج فرنگی را درین مورد باید ملاک قرارداد؟ و با اینهمه اشکال دیگر نیز باقی است و آن اینکه کتاب ارسطو مشحونست از تلمیحات و اشارات به کتب و اشعار و وقایع و مطالب تاریخی و ادبی که خواننده فارسی زبان امروز اگر با تاریخ و فرهنگ و ادب یونانی و فرنگی آشنایی درستی نداشته باشد فهم کتاب برایش آسان نخواهد بود و از مطالعه ترجمه فارسی آن نیز البته چنانکه باید فایده ای نخواهد برد .
و البته با این اشکالها، دشواریهای دیگر نیز بود از قبیل انتخاب الفاظ معادل و مناسب که در زبان فارسی امروز یافتن آنگونه کلمات آسان نیست ؛ و در هر حال ترجمۀ این کتاب مستلزم آن بود که برای
رفع این اشکالها چاره یی اندیشیده شودباری در حل اشکال اول، ترجمه فرانسوی هاردی Hardy مأخذ واقع شد که از تازه ترین و درست ترین ترجمه های فرنگی است و بوسیله مؤسسه معروف وکیوم بوده Guillaume Bude » كه ناشر آثار كلاسيك است منتشر شده است ، وحتی بعضی از ترجمه های دقیق متأخر تر اروپائی نیز بر آن ترجمه اعتماد کرده اند و در پاره ای موارد مبهم ومشكوك بدان رجوع کرده اند.
مع هذا ، برای آنکه عبارت متن فارسی مغشوش وهيهم نباشد و در رفع اشکال دوم نیز توفیق بیشتری حاصل آید ، هر جا که گمان میرفت انحراف ازین ترجمه ضرورتی دارد بترجمه فرانسوی

Voilquin et J. Capelle که با متن یونانی بوسیله مؤسسة كارنيه Garnier انتشار یافته است رجوع شد. در چند مورد نیز باقتضای ضرورت ، جهت روشنی عبارت بترجمه نسبة قدیمی انگلیسی Thomas Twining که با تنقیح و تهذیبی بوسیله مؤسسة Everyman's Library منتشر شده است رجوع گردید و با بترجمه انگلیسی دقیق و معتبری که در جزو مجموعه انتشارات لوب Lab ) منتشر شده است مراجعه شد. با این همه، در
I
مواردی که باز بدین قدر رفع ابهام نمیشد و یا عبارت فارسی باضافه و نقصانی حاجت داشت، مطالبی از روی ترجمه هایی چون بوچر بایواتر روئل ، بارتلمی سن هیلر ، و بعضی شروح و تفاسير التقاط شد و جهت حفظ امانت آن مطالب را که الحاق آنها در فهم مطالب ضرورت داشت در بین علامت خاص [ ] قرار داد تا با آنچه در متن مأخذ و ملاك بوده است اشتباه نشود و در عین حال فهم مطلب نیز که غایت و مراد واقعی از هر ترجمه همان است ، برخواننده دشوار نباشد.

بازی هر چند حق این بود که ترجمه روشن و درست چنین کتابی از همان زبان یونانی صورت پذیرد لیکن، بامید آنکه روزی بدین مهم بتوان دست یافت امروز البته نمیتوان فارسی زبانان را از فواید این کتاب بی نصیب نهاد خاصه که در همین چند سال اخیر نیز ترجمه ای ازین کتاب بقلم آقای سهیل افغان در لندن انتشار یافت که با متن یونانی و مقدمه و گزارشنامه همراه بود و کسانیکه بخواهند ترجمه ای ازین کتاب را که از متن یونانی گردانیده » شده باشد، در دست داشته باشند میتوانند بدان رجوع کنند. اما آن ترجمه
با آنکه فارسی است، در اکثر موارد از ابهام و اغلاق خالی نیست و فهم مقاصد ارسطو، جز بتأمل وتعمق بسیار از آن حاصل نمی شود و بهرحال چون ترجمه ای از این کتاب از روی متن اصلی در دست هست باکی نیست که این ترجمه حاضر بجای آنکه در رعایت سبك واسلوب وانشاء موجز و مبهم ارسطو بکوشد ، بیشتر در تبیین و توضیح مقاصد حکیم سعی کند . بدین جهت نیل بدین مقصود را در مواردی که انشاء حکیم بسبب استعمال ضمائر و اجتناب از تکرار و حذف قرائن مبهم و تاريك شده بود
عدول از شیوه انشاء اصل مفيد ولازم مینمود و این البته تاحدی در رفع اشكال دوم كمك كرد. اما بهمه حال ، در بعضی موارد که آوردن عبارات و کلمات چند جهت رفع ابهام متن ضرورت داشت این اضافات و ملحقات غالباً در بین علامت مخصوص قلاب [ ] گذاشته شد ، ناصورت ترجمه
بقدر مقدور از اصل کتاب دور نباشد .
در مورد نقل وضبط اسامی و اعلام هم که اشکال سوم را پیش آورده بود، بهتر آن بنظر آمد که ضبط و نقل معمول فرانسویها را بسبب مناسبت آهنگ و هم بجهت سابقه آشنائی فارسی زبانان با خط و زبان فرانسوی ، مقدم بدارد و در مورد لغاتی مانند ترا گودیا و کومود یا که در متن مکرر بکار رفته است و لغات فارسی معادل و مناسبی تا کنون برای آنها پذیرفته نشده است الفاظ تراژدی و کومدی فرانسوی را که از سالها پیش بین فارسی زبانان رواج یافته است استعمال نماید و فقط در آن الفاظ و لغاتی که صورت یونانی یا سریانی آنها از پیش در عربی و فارسی نقل شده بود

خرید کتاب فن شعر اثر ارسطو ترجمه عبدالحسین زرین کوب چاپ اول انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب

کتاب فن شعر ارسطو (فن خطابه = بوطیقا) ارزشمندترین میراث فلسفی ادبی یونان، نخستین کار بازمانده در حوزه نظریه دراماتیک و اولین رساله فلسفی موجود با تمرکز بر نظریه ادبی است. ارسطو در فن شعر، مفهومی را بررسی می‌کند که از آن تحت عنوان «شعر» یاد می‌کند. فن شعر را ابتدا ابوبشر متی بن یونس - از نسطوریان بغداد که رییس منطقیان عصر خویش به شمار می‌آمد - از سریانی به عربی کرد. ترجمه‌ایی که او از فن شعر کرد از خطا و ابهامات زیادی برخوردار بود. بعد از او شاگردش یحیی بن عدی دست به ترجمهٔ دوبارهٔ آن می‌زند و یعقوب بن اسحاق الکندی برای اولین بار آن را تلخیص کرد. پس از کندی ابونصر فارابی (متوفی به سال ۳۳۹) که شاگرد ابوبشر متی نیز بود، به شرح و تلخیص فن شعر پرداخت. پس از فارابی معروف‌ترین کسی که دست به کار شرح و تلخیص فن شعر می‌شود، ابن‌سینا است. پس از ابن‌سینا معروفترین کسی که به تلخیص و شرح بوطیقا اقدام می‌کند، ابن‌رشد است. فن شعر برای زمان‌های متمادی در دنیای غرب مفقود بوده و تنها در قرون وسطی و اوایل دورهٔ رنسانس از طریق ترجمهٔ لاتین که از روی نسخهٔ عربی نوشته شده توسط ابن رشد، انجام شده بود در دسترس قرار گرفت.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.