پال توئیچل متولد سال هزار و نهصد و هشت در امریکا و در سن شصت و سه سالگی در سال هزار و نهصد هفتاد و یک چشم از دنیا فرو بست.

ایشان را موسس گروه اکنکار می شناسند.ایشان یک نویسنده فعال و با استعداد در زمینه معنویات بود.و اورا بعنوان استاد بزرگ اکنکار در تاریخ می شناسند.

و تا اخرین روزهای زندگیش در تلاش برای معرفی و تبلیغ اندیشه های عرفانیش بود

(کارا کتاب به هیچ وجه این اندیشه ها و افکار پالتوئیچل را تبلیغ نمیکند صرفا جهت معرفی اثار ایشان در کنار دیگر کتب از نویسندگان مشهور دنیا).

فهرست آثار پال توئیچل که در ایران ترجمه و به چاپ رسیده است به شرح ذیل است

 

پال توئیچل. دندان ببر. مطبوعات راه روشن (۱۹۶۷
پال توئیچل. گفتگو با استاد. انتشارات راه روشن (۱۹۸۸
پال توئیچل. اکنکار: کلید جهان‌های مخفی. پیشگفتار توسط براد استیگر. مطبوعات راه روشن (۱۹۶۹
پال توئیچل. نامه به گیل، جلد اول اکنکار (۱۹۷۸.
پال توئیچل. نامه به گیل، جلد دوم. انتشارات راه روشن (۱۹۷۷
پال توئیچل. گیاهان دارویی: شفادهندگان جادویی (۱۹۷۱). اکنکار
پال توئیچل. اکنکار-ویدیا: علم باستان نبوت (۱۹۷۲.
پال توئیچل. غریبه کنار رودخانه. اکنکار (۱۹۹9.
پال توئیچل. کشور دور. انتشارات راه روشن (۱۹۸۸
پال توئیچل. شریعت-کی-ساگمد، کتاب اول. اکنکار (۱۹۹۸
پال توئیچل. دفترچه معنوی، اکنکار (۱۹۸۸
پال توئیچل. فلوت خداوند. اکنکار (۱۹۹۹).
پال توئیچل. شریعت-کی-سوگمادد، کتاب دوم. اکنکار

پال توئیچل. پنجه زمان. نسخهٔ اکنکار مجاز. اد توئیچل، کلمپ و کلمپ(۱۹۹۹