کتاب های مهران کندری

ترجمه های مهران کندری

شاید دلیل مجوز نگرفتن برخی از آثار مهران کندری ترجمه های کارلوس کاستانداست

ما در قسمت زیر تنها به معرفی مطلب و آثار می پردازیم و تنها برخی از فهرست که مجوز چاپ مجدد از ارشاد گرفته را بفروش می رسانیم که می توانید از مشاورین ما از طریق تماس تلفنی راهنمایی بگیرید

به ادامه مطلب سر بزنید

 

- آتش درون
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 304 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1365 - 10000 نسخه - 450 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
2- رصدخانه هاي پيش ازكلمب درآمريكاي مركزي وجنوبي
هرمن كرن؛ مترجم:مهران كندري - مركز ايراني مطالعه فرهنگها - 90 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - ادامه مطلب     انتخاب
3- قدرت سكوت
كارلوس گاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - فردوس - 192 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1364 - 5000 نسخه - 1100 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
4- هديه عقاب
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 352 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1365 - 7000 نسخه - 550 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
5- هديه عقاب
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 352 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1365 - 7000 نسخه - 550 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
6- دومين حلقه قدرت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 344 صفحه - رقعي - چاپ 3 سال 1368 - 2500 نسخه - 1000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
7- هديه عقاب
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 352 صفحه - رقعي - چاپ 3 سال 1368 - 2000 نسخه - 1200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
8- آتش درون
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوسي - 304 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1368 - 2000 نسخه - 1150 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
9- كاستاندا و آموزشهاي دون‌ خوان
لوتار-روديگر لوتگه؛ مترجم:مهران كندري - فردوسي - 168 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 700 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
10- قدرت سكوت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - فردوس - 288 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 1200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
11- هديه عقاب
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 350 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1365 - 7000 نسخه - 550 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
12- افسانه هاي قدرت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 312 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1364 - 4000 نسخه - 420 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
13- افسانه هاي قدرت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 312 صفحه - رقعي - چاپ 3 سال 1365 - 3000 نسخه - 450 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
14- افسانه هاي قدرت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 312 صفحه - رقعي - چاپ 4 سال 1366 - 2000 نسخه - 450 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
15- افسانه هاي قدرت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 311 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 480 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
16- روياي ساحره
فلوريند ادانر؛ مترجم:مهران كندري؛ مقدمه:كارلوس كاستاندا - فردوس - 321 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 1450 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
17- آتش درون
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوسي - 304 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1365 - 10000 نسخه - 450 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
18- آتش درون
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوسي - 304 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1368 - 2000 نسخه - 1150 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
19- دومين حلقه قدرت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 344 صفحه - رقعي - چاپ 1 سال 1364 - 5000 نسخه - 440 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
20- دومين حلقه قدرت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 344 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1365 - 3000 نسخه - 450 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
21- آتش درون
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 304 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 3000 نسخه - 1000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
22- دومين حلقه قدرت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 333 صفحه - چاپ 4 سال 1370 - 3000 نسخه - 950 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
23- خانه بزرگ خاكستري
مترجم:مهران كندري - فردوسي - 114 صفحه - 5000 نسخه - 700 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
24- فرهنگ و تمدن امريكاي جنوبي (پيش از كلمب)
مهران كندري؛ ويراستار:سهيلا صارمي؛ خطاط:محمد احصايي - موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي - 287 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1372 - 1500 نسخه - 2000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
25- كاستاندا و آموزشهاي دون‌خوان
لوتار-روديگر لوتگه؛ مترجم:مهران كندري - فردوس - 160 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1372 - 2000 نسخه - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
26- افسانه‌هاي قدرت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 311 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1372 - 2000 نسخه - 2900 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
27- هديه عقاب
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 350 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1372 - 2000 نسخه - 3300 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
28- دين و اسطوره در آمريكاي وسطي (پيش از كلمب)
مهران كندري - وزارت فرهنگ و آموزش عالي - 343 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1372 - 2000 نسخه - 3300 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
29- قدرت سكوت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - فردوس - 288 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1372 - 2000 نسخه - 2700 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
30- هنر رويا ديدن
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 248 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1373 - 3300 نسخه - 4200 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
31- طريقت تولتك‌ها: گفتگويي با كارلوس كاستاندا
گراسيئلا كوروالان؛ مترجم:مهران كندري - فردوسي - 72 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 2000 نسخه - 400 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
32- فرهنگ و تمدن امريكاي ميانه (پيش از كلمب)
مهران كندري؛ ويراستار:سهيلا صارمي - وزارت فرهنگ و آموزش عالي، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي - 373 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 2000 نسخه - 1400 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
33- طريقت تولتك‌ها: گفتگويي با كارلوس كاستاندا
گراسيئلا كوروالان؛ مترجم:مهران كندري - فردوس - 72 صفحه - رقعي - چاپ 2 سال 1371 - 3000 نسخه - 750 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
34- آتش درون
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 302 صفحه - رقعي - چاپ 4 سال 1371 - 3000 نسخه - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
35- دومين حلقه قدرت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - فردوس - 344 صفحه - رقعي - چاپ 5 سال 1371 - 3000 نسخه - 1600 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
36- قدرت سكوت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - فردوس - 288 صفحه - رقعي - چاپ 3 سال 1371 - 3000 نسخه - 1500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
37- دومين حلقه قدرت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - ميترا - 333 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1374 - 2500 نسخه - 6500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
38- قدرت سكوت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 288 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1374 - 2500 نسخه - 5900 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
39- كاستاندا و آموزشهاي دون‌خوان
لوتار-روديگر لوتگه؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 168 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1375 - 2500 نسخه - 4000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
40- افسانه‌هاي قدرت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - ميترا - 312 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 7 سال 1375 - 3000 نسخه - 7500 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
41- برون‌فكني كالبد اختري
سيلوان مولدون؛ هروارد كارينگتون؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 396 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 10000 ريال - ادامه مطلب     انتخاب
42- طريقت تولتك‌ها: گفتگويي با كارلوس كاستاندا
گراسيئلا كوروالان؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 72 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1376 - 2500 نسخه - 3000 ريال - 5 -08-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
43- كتاب تبتي مردگان (باردو تودل) از كتابهاي مقدس تبتيان
مترجم:مهران كندري - ميترا - 256 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 9500 ريال - 7 -10-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
44- روياي ساحره
فلوريندا دانر؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 288 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1376 - 2000 نسخه - 9000 ريال - 8 -15-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
45- هديه عقاب
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - ميترا - 304 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 سال 1376 - 3000 نسخه - 11500 ريال - 4 -17-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
46- هديه عقاب
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - ميترا - 304 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1376 - 2000 نسخه - 11500 ريال - 4 -17-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
47- آتش درون
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - ميترا - 280 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 11500 ريال - 2 -18-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
48- قدرت سكوت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 288 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1377 - 2000 نسخه - 11500 ريال - 5 -25-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
49- سفر جادويي با كارلوس كاستاندا
مارگارت‌رونيان كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 256 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 9000 ريال - 1 -30-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
50- آموزشهاي دون خوان: طريق معرفت ياكي
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 240 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 10000 ريال - 964-5998-00-X ادامه مطلب     انتخاب
51- چرخ زمان
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 280 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 11500 ريال - 0 -36-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
52- هنر رويا ديدن
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 248 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1377 - 2000 نسخه - 9000 ريال - 3 -26-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
53- حركات جادويي (خرد عملي شمنان مكزيك كهن)
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 306 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 16000 ريال - 964-5998-31-X ادامه مطلب     انتخاب
54- اقوام سرزمين آند: از فرهنگهاي آغازين تا اينكا
دانيل لاواله؛ لوئيس‌گيليرمو لومبرراس؛ مترجم:مهران كندري - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سروش) - 440 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 22000 ريال - 1 -252-435-964 ادامه مطلب     انتخاب
55- اقوام سرزمين مكزيك: از فرهنگهاي آغازين تا آزتك
ايگناسيو برنال؛ ميرل سيموني‌آبا؛ مترجم:مهران كندري - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سروش) - 440 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 22000 ريال - 964-435-253-X ادامه مطلب     انتخاب
56- افسانه‌هاي قدرت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - ميترا - 312 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 8 سال 1378 - 2000 نسخه - 13000 ريال - 0 -22-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
57- گفت و شنودي با كارلوس كاستاندا
كارمينا فورت؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 152 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 8500 ريال - 3 -43-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
58- كرانه فعال بي‌كرانگي
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 334 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 18000 ريال - 6 -50-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
59- گذر ساحران (سفر بانويي در طريقت معرفت ياكي)
تايشا آبلار؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 350 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 19500 ريال - 5 -56-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
60- دومين حلقه قدرت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - ميترا - 304 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 7 سال 1379 - 2000 نسخه - 17000 ريال - 9 -23-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
61- شكل‌گيري هنر اسلامي
الگ گرابر؛ مترجم:مهرداد وحدتي‌دانشمند؛ ويراستار:مهران كندري - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي - 358 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 22000 ريال - 1 -115-426-964 ادامه مطلب     انتخاب
62- برون‌فكني كالبد اختري
سيلوان مولدون؛ هروارد كرينگتون؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 400 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1380 - 2000 نسخه - 24000 ريال - 1 -44-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
63- قدرت سكوت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 288 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1380 - 2000 نسخه - 18000 ريال - 5 -25-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
64- آتش درون
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - ميترا - 280 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1380 - 2000 نسخه - 17000 ريال - 2 -18-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
65- خانه بزرگ خاكستري
مهران كندري - ميترا - 120 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 9500 ريال - 9 -54-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
66- آموزشهاي دون خوان: طريق معرفت ياكي
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 240 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1380 - 2000 نسخه - 11500 ريال - 964-5998-00-X ادامه مطلب     انتخاب
67- هديه عقاب
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - ميترا - 304 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 6 سال 1380 - 2000 نسخه - 19000 ريال - 4 -17-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
68- كاستاندا و آموزش‌هاي دون‌خوان
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 166 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 5 سال 1380 - 2000 نسخه - 11500 ريال - 0 -84-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
69- هنر رويا ديدن
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - نشر ميترا - 248 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1381 - 2000 نسخه - 15000 ريال - 2 -19-6107-964 ادامه مطلب     انتخاب
70- حركات جادويي (خرد عملي شمنان مكزيك كهن)
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - نشر ميترا - 300 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 19500 ريال - 964-5998-31-X ادامه مطلب     انتخاب
71- افسانه‌هاي قدرت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - نشر ميترا - 312 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 9 سال 1382 - 2000 نسخه - 19000 ريال - 0 -22-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
72- كرانه فعال بي‌كرانگي
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 334 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 21000 ريال - 6 -50-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
73- دومين حلقه قدرت
كارلوس كاستاندا؛ مترجم:مهران كندري؛ مترجم:مسعود كاظمي - نشر ميترا - 304 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 8 سال 1382 - 2000 نسخه - 18500 ريال - 9 -23-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
74- واژه‌نامه توصيفي خاتم‌سازي
ويراستار:مهران كندري؛ محقق:نسرين طباطبائي؛ باهمكاري:شيرين محمدلوي‌عباسي - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي - 162 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 12000 ريال - 5 -192-426-964 ادامه مطلب     انتخاب
75- فهرست توصيفي - موضوعي انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تا پايان 1381
تهيه و تنظيم:مهران كندري - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي - 246 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 15000 ريال - 9 -027-426-964 ادامه مطلب     انتخاب
76- مسئله مرو در تاريخ معاصر ايران
حسين زماني؛ ويراستار:مهران كندري - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي - 192 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 12000 ريال - 8 -246-426-964 ادامه مطلب     انتخاب
77- آموزشهاي دون كارلوس: كاربردهاي عملي آثار كارلوس كاستاندا
ويكتور سانچس؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 304 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 27000 ريال - 1 -75-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
78- قوم مايا
كلودفرانسوا بودز؛ مترجم:مهران كندري - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي - 452 صفحه - رحلي (گالينگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 80000 ريال - 1 -194-426-964 ادامه مطلب     انتخاب
79- تولتك‌هاي هزاره جديد: ميراث جادويي مكزيك كهن براي عصر آتي
ويكتور سانچس؛ مترجم:مهران كندري - نشر ميترا - 240 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 22000 ريال - 6 -78-5998-964 ادامه مطلب     انتخاب
80- طريقت تولتكي مرور دوباره: گذشته خود را التيام بخشيد تا روحتان را آزاد كنيد
ويكتور سانچس؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 236 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 22000 ريال - 0 -04-8417-964 ادامه مطلب     انتخاب
81- صداي معرفت: كتاب خرد تولتكي: راهنماي ‌عملي براي آرامش دروني
ميگل روئيز؛ جانت ميلز؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 176 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 20000 ريال - 3 -08-8417-964 ادامه مطلب     انتخاب
82- دين و اسطوره در آمريكاي وسطي (پيش از كلمب)
مهران كندري - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي - 344 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 24000 ريال - 4 -282-426-964 ادامه مطلب     انتخاب
83- رستگاري در پرتو امامت
ميثم‌بن‌علي‌بن‌ميثم بحراني؛ مترجم:سيدابوالحسن مخزن‌موسوي؛ ويراستار:مهران كندري - بين‌المللي ‌الهدي - 226 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 6 -201-439-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
84- بررسي وضعيت تحقيقات علوم انساني در مسائل زنان (در بيست سال اخير در ايران)
ثريا مكنون؛ ويراستار:مهران كندري - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي - 180 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 18000 ريال - 8 -324-426-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
85- اسطوره خدايان آستك
مهران كندري - ميترا - 144 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 25000 ريال - 6 -29-8417-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
86- اسطوره خدايان مايا
مهران كندري - ميترا - 112 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 22000 ريال - 2 -30-8417-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
87- واژه‌نامه توصيفي طلا و جواهرسازي
نسرين طباطبايي؛ انوشه حسابي؛ ويراستار:مهران كندري - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي - 418 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 60000 ريال - 4 -380-426-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
88- شابونو: ديداري از دنياي جادويي و دورافتاده در جنگلهاي باراني امريكاي جنوبي
مترجم:مهران كندري - ميترا - 350 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 45000 ريال - 6 -32-8417-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
89- اسطوره خدايان اينكا
مهران كندري - ميترا - 134 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ريال - 3 -59-8417-964-978 ادامه مطلب     انتخاب
90- فرهنگ موجودات خيالي
خورخه‌لوئيس بورخس؛ مترجم:مهران كندري - ميترا - 180 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 85000 ريال - 4 -78-8417-964-978 ادامه مطلب