دانلود کتاب تحفه حکیم مومن اثر محمد مومن حسینی

 در اینجا لازمست بطور اختصار بدانید که قدیم ترین کتاب طب فارسی کتاب هدایت المتعلمین تالیف ابوبکر ربیع ابن احمد بخاری اخوینی شلگرد ابوالقاسم مقانعی است که او شاگرد محمد بن زکریای رازی که متوفای 314 یا 320 قمری است.

و ظاهرا تالیف این کتاب قبل از سال 370 قمری بوده است.
و نیز کتاب الابنیه عن حقائق الادویه تالیف ابومنصور موفق بن علی هروی و پس از آن نوبت به ابن سینا میرسد که رساله در نبض و رساله جودیه را بفارسی نوشته است.
و سپس سید اسماعیل جرجانی دانشمند ایرانی متوفی سال 531 قمری کتاب ذخیره خوارزمشاهی را تالیف کرده است.
و پس از این کتاب ها یعنی از عصر خوارزمشاهیان تا زمان شاه سلیمان صفوی کتابی بمانند تحفه المونین یعنی کتاب حاضر تالیف نشده است.
و اینمطلب خیلی روشن است که مولف کتاب تحفه حکیم مومن کتاب حاضر را پس از مراجعه بصدها کتاب خطی طبی از اعصار پیش از او بوده بضمیمه دروسی که نزد اساتید خود از پزشکان ماهر خوانده و باضافه تجربیات و عملیات طبی که شخصا خود داشته و نظرات دقیق طبی خود تالیف کرده است.
و چون طبیب مخصوص شاه سلیمان صفوی بوده دیباچه کتاب خود را بنام لو نوشته و نامش تحفه المومنین نهاده ولی بعدها در زبان خاص و عوام مردم به تحفه حکیم مومن معروف شده است.

 

برای خرید کتاب تحفه حکیم مومن اثر محمد مومن حسینی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب تحفه حکیم مومن