دانلود کتاب 2500 سال بر روی دریاها اثر دریابد فرج الله رسائی

 

 

در اطراف موضوع خلیج فارس و به خلیج فارس و جزایر آن تا بحال رسالات و وكتب بسیاری اوشته شده که غالب آنها متعلق به نویسندگان و مورخین خارجی است. این تألیفات نیز بیشتر بزبانهای دیگر ترجمه شده و از جمله بفارسی نیز در آمده است.

جای تعجب نیست که چرا مورخین خارجی مخصوص روی این قسمت از خاك ایران بیشتر توجه داشته و زحمت مطالعه و تحقیق در کلیه موارد و حتی در جزئیات این دریا و جزایر بنا در آن را بخود هموار داشته اند. اهمیت اقتصادی و جغرافیائی خلیج فارس و بویژه اهمیت استراتژیکی آن طوری است که از دیر زمان نظر دولتهای سودجو و کشورهای استعماری را مخود جلب کرده است و همین موضوع سبب شد که از سده ی شازدهم رسماً نفوذ بیگانگان و اقوام اروپایی در خلیج فارس باز شود.

اولین دسته آنان از کشورهای اروپائی پر تعالی ها بودند که کم کم هلندیها، انگلیسیها : فرانسویها ، آلمانها نیز دخالتهایی کردند تا آن که بعضی دور در سایه سیاست خاصی و یکمان و پشتیبانی نیروی دریایی خود گوی سبقت را از دیگران بوده و حداکثر استفاده نمودند و بعدها بر ایهای مختلف نفرت خودرا در خلیج فارس پایدار کردند. از آن میان بسیاری جزائر از ملک طلق ایران با وجود چندین من اسناد و مدار درنده و بیش از ۱۵۰۰ مدان اما بعد و تاریخ مالکیت سرنوشت دیگری پیدا کردند که بررسی و موشکافی در جزئیات و اصولا ذکر وقایع تاریخی آن از وظیفه و کار ما در اینجا بدور است.

اشاره شد که در سده های اخیر با آغاز نمود بیگانگان بدریای جنوب در مورد خلیج فارس كتب و اليفات بسیاری نوشته شده است که مهمترین آنها آثاری است از «آلبوکرک پرتغالی». لورين الكهارت انگلیسی «سرآرنولد ویلن انگلیسی، سرجان ملکم انگلیسی و بسیاری دیگر از مورخین و اویسندگان خارجی . مسلم است که هیچیت از محققین فوق رغبت و علاقه ای باصل منافع ایرانیان نداشته و میتوان باور کرد که مقاید و نظرات آنها در مسائلی که مورد بحث قراب داده اند سالم بوده باشد؛ زیرا هدف و امید آنان از تحمل آن همه رنج و زحمت و در باپیمایی در خلیج فارس و تردد در جزایر و بنادر گرم و سوزان آن چیزی جز سود جولی و استعمار طلبی بوده است.

ولی متأسفانه همانطور که بیشتر وقایع دوره هخامنشی و دورههای قبل از آن بكمك آثار و روایات مورخینی نظیر «هردون» و «استرابون» پایه گذاری و تدوین شده اند همینطور دانشمندان و محققین عصر ما نیز برای تدوین تاریخی از اوضاع و وقایع خلیج فارس همواره بر آثر و نوشنده ی مورخین اروپائی و غرب تکیه کرده و الهام گرفته اند. بنابر این آثار قلمه نظر و عقیده ی بیگانگان پروشنی در آثار تحقیقی دانشمندان و محققین میهن ما منعکس است و البته جز این هم نمیتوان انتظار داشت.

زیرا بقول معروف تاریخ را که نمیشود آفرید، ولی میتوان تحقیق بیشتر کرد و بخصوص برای تدوین تاریخ دریایی کشوری مثل ایران که همبستگی و دخالت مستقیم با اهمیت جغرافیائی و تاریخ وقایع خلیج فارس دارد ضرورت کامل تشکیل و همکاری میشت های محققین و تاریخ شناسان دارد و بدون شاهد این کار از عهده یک یا دو نفر بیرون است.

زیرا برای بررسی و کشف اوضاع نیروی دریانی ایران در اغلب دورانهای تاریخی سرفنظر از استفاده از آثار مورخین و نویسندگان و کتیبه ها و بایگانی ها بایستی بروابط آن دوره ایران و چین (چین و ایران) و یا ایران و هند (مندو ایران) و یا ایران و عرب عرب و ایران) و یا ایران و مصر (مصر و ایران) ایران و عثمانی (عثمانی و ایران ایران یونان ایران و ایران) مراجعه کرد

 

برای خرید کتاب 2500 سال بر روی دریاها نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

البته در هیچکدام این بررسیها و تاریخ روابط آنان نمیبایست انتظار اخبار خوشی را داشت ولی از کند و کاو و ترجمه ی روابط مختلف و یکدست کردن مطالب متفرقو نظرات و ادعاهای ضد و نقیض میتوان با هم آهناك کردن با اسناد و مدارك نویسندگان خودمان تاریخ مدون و پر ارزشی را بدست آورد. برای اینکار نیروی دریایی شاهنشاهی ایران در نظر داشت که چنین سمیناری را تشکیل داده و دعوتی از دانشمندان و محققین و تاریخ نویسان محترم ایران بنماید تا بكمك و همکاری آنان موفق شود از مجموع آثار مختلف فارسی و خارجی تاریخ مستند و پر بهائی را که ترجمان افتخارات و گذشته های نیروی دریایی شاهنشاهی ایران باشد تهیه نماید . نظر دوم نیروی دریایی شاهنشاهی تهیه و تدارک کتابخانه نمونه ای بعنوان اولین کتابخانه تخصصی در مملکت بود.

بدین معنی که در تهران و شهرستانها صرفنظر ار کتابخانه های دانشگاهها و مجلسین کتابخانه های معدودی وجود دارد که در تمامی آنان بطور عمومی از انواع کتاب و گردآوری شده است، بطوری که فرق بین کتابخانه های بزرگ و كوچك فقط از نظر بزرگی و کوچکی و تعداد انواع کتابهای جمع آوری شده و بنیه ی مالی و اداری سازمان آن که بخانه است و در اصل همه ی آنها یکی هستند. ولی پیدا کردن که تا بخانه تخصصی که منظور و هدف نیروی دریایی باشد آنست که کتابخانه ای که فقط کتابهای دریایی و تاریخ دریائی و فنون دریائی و بطور کلی آنچه که مربوط بدریا و دریایی اعم از ایران و خارج نظامی و غیر نظامی ، جدید و قدیم است در یکجا فراهم آیند.

بطوریکه هرگاه کسی مطلبی در هر قسمت و موردی از دریا خواست مکان ، طفی در مملکت وجود داشته باشد. بخصوص اینکار در زمینه ی دریایی از آن جهت مهم است که بعلل تبلیغات سیاسی و نفوذ بیگانگان در دوره های گذشته و در وقایع مختلف تاریخی قاطیعی هم میهنان ما از اهمیت و برکات دریا و دریانوردی دور مانده و اطلاعات و معلومات آنان در این زمینه پائین است و درباره ای مناطق و شهرستانها اصولا در راو نیروی دریائی و افسر و ملوان دریایی کشور خود را نمیشناسند . بموازات این اقدام از سال ۱۳۳۳ نشریات نیروی دریایی در دسترس همگان قرار گرفته و قسمتی بدین منظور در نیروی درماتی نیز بوجود آمد. با توجه بآنچه در بالا گذشت نیروی دریایی شاهنشاهی بعنوان اولین گام در این راه دست تهیه کتاب نیروی دریائی و به تاریخ نظامی نیروی دریایی شاهنت می برد.

در تدوین این کتاب باکثر کتابها و رسالات و تألیفات دانشمندان و محققين والامقام ایرانی مراجعه شده و آثار و نوشتههای خارجیانی که نظر و یه مطلبی در این مورد داشته اند گذشته نیروی دریایی شاهنشاهی ایران در این مجموعه نیز مورد استفاده در ترسیم قرار گرفته است . با توجه باینکه مربان از مؤلفین در آثار خود کتابها و اسناد و مدار اور قیمتی را مورد بررسی و استفاده قرار داده اند لذا در هرکجا ضروری بوده است مطلب مورد نظر را بدون آنکه حتی در شکل بندی جملهها و یا کلمات آن تغییری داده شود عیناً در این مجموعه به آنها اشاره شده است.

از میان محققین معاصر که کمتر آثارش فارسی ترجمه شده ولی مقام علمی و ادبی او از بسیاری نویسندگان و محققین خارجی دیگر بالاتر است و از تحقیقات او برای تشریح نیروی دریایی باستانی ایران بخصوص در دوره هخامنشیان استفاده شده است مرحوم پرفسور هادی حسن استاد زبان و ادبیات فارسی و رئیس بخش خاوری دانشگاه «علیگره هندوستان است. آثاریر بهائی از تاریخ ادبیات ایران و تاریخ نیروی در بالی ایران بزبان انگلیسی از آن مرحوم بجای مانده است .

دریانوردی باستانی ایرانیان از جمله آثار این دانشمند معاصر است که مهمترین قسمت های آن را در این کتاب ملاحظه خواهید فرمود و برای تشریح وضع نیروی دریایی ایران در دوره های بعد از اسلام و از آغاز نفوذ بیگانگان در خلیج فارس و مرزهای جنوبی خاک ماکوشش شده است که از آثار اوراس لكهارت» و بخصوص دار تولد ویلسن استفاده شود زیرا اشخاص اخبر مسائل را باختیار معیار بزرگتر و دقیقتری سنجیده اند و برای آنکه کم و کاستی در کار و هنر آقای سعیدی بیشاده و از زحمت و مرارت ایشان در تر حمدی این اثر گرانیها یادشده باشد قسمتهایی از آن ترجمه عیناً نقل شده است و در حر حال باید توجه داشت که نویسنده ی آن هر که باشد و هر اندازه برای نفع کشور و دولت خود کوشیده باشد باز از ذکر بسیاری مطالب و مسائل بسیار مهم ناچار بوده و یا باسطلاح از زیر دستش در رفته است.

 

دانلود کتاب 2500 سال بر روی دریاها