دانلود کتاب خاطرات عبدالله بهرامی از آخر سلطنت ناصرالدین شاه تا اول كودتا

 

 معمولا اشخاصی به نوشتن شرح زندگانی خود مبادرت میورزند که به مقامات عالیه اجتماعی رسیده و مراحل مهمی را در خدمت دولتی طی کرده و اسم انها در همه جا مشهور و خلاصه ای از عملیات انها اذهان شده باشد.
خیلی بندرت اتفاق افتاده که مردمان گمنام و غیر معروف باین عمل جسارت امیز مبادرت کرده و یک دفعه بدون هیچگونه مقدمه شروع بذکر سوانح عمر خود نموده و بعمه بگویند که ماهم در این دنیا مدتی زیست نموده و در جزییات سیاست ان دخیل بوده ایم.
ولی بطور استنثنا گاهی اتفاق افتاده که مردم از خواندن حماسه و خودسرائی افسرده شده و مایل شده اند که خاطرات اشخاص عادی و معمولی را هم شنیده و قرائت کنند زیرا که شرح حال بزرگان کمتر ساده و مقرون حقیقت می باشد.
همیشه اغراق و مبالغه که مولود تملق و مداهنه است در انها دیده شده و حقایق زندگانی با تصورات و متخیلات مخلوط گشته است.
ولی این نواقص در نوشتجات اشخاص متوسط الحال کمتر مشاهده میگردد زیرا که برای انها منفعتی متصور نیست که بیهوده بخودستایی و تجلیل سلسله نسب خود پرداخته و از جاده حقیقت منحرف گردند.

 از این روی این مقدمه نویسنده باین فکر افتاده که اکنون که سنین عمر او از هفتاد متجاوز گشته و هر روز باخرین مرحله زندگانی نزدیکتر میگردد.
خاطرات زندگانی خود را که مربوط باوضاع اجتماعی و سیاسی مملکت در تحت ساطنت شش پادشاه باشد مرتب ساخته و یک رشته اطلاعاتی را که شخصا مشاهده نموده و یا در بعضی از انها قسمت کوچکی را عهده دار بوده است منظم نموده و برای تفریح یا عبرت سایرین از خود بیادگار بگذارد.

 

برای خرید کتاب خاطرات عبدالله بهرامی از آخر سلطنت ناصرالدین شاه تا اول كودتا نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

 

دانلود کتاب خاطرات عبدالله بهرامی از آخر سلطنت ناصرالدین شاه تا اول كودتا