دانلود کتاب سوسمارالدوله اثر رحیم رضازاده ملک

 آقا محمدخان در آذربایجان چنان آتشی از ظلم و بیداد برافروخت که خانمان آذربایجان را پاک سوخت.اجاق خانواده ها را کور کرد و جوانان بالیده را به اسارت به کنیزی و غلامی برد.
آقا محمدخان به جنگ ترکمانان سواحل جنوبی دریای مازندران که سالیان دراز یا خاندان وی همراهی کرده بودند و همواره با پدرش مساعد بودند رفت و پس از خونریزی بسیار بیشماری از زنان و کودکان ترکان را اسیر کرد و با خود برد.

 چه فایده که سفاکیهای آقامحمدخان را شماره کنم. این قلدر دد خو به خراسان .مازندران.گیلان.آذربایجان و رفتارش با کرمانیان و ترکمانان یاد شد میتوان تصور کرد که در دوران حکومتش بر این و ایرانیان چه گذشته است.
میتوان از خانواده های ایرانی چه آنها که عزیزاشنان به دست سپاهیان کشته شده اند چه انان که نور دیده شان در لباس سپاهی در حال فرار یا در حال دفاع از جان کشته ی خونخواری آقا محمدخان شده اند چه آنان که زنان و دختران نوباوگانشان همچون گشوت قربانی بین سپاهیان قاجاری تسهیم شده اند.تصویری ذهنی ساخت و لباس عزا را به تن آنان دید.
میتوان اندیشید که چه مقدار مال و منال بیچاره مردم رنجیده ی ایرانی صرق قشونکشیهای مداوم این حاکم دنی شده است.
میتوان قیاس کرد که چه مقدار حاصل دسترنج زارعان زحمت سرما و گرما کشیده ی ایرانی پایمال سم ستوران این حاکم چنگیز صفت شده است.

 

برای خرید کتاب سوسمارالدوله اثر رحیم رضازاده ملک نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب سوسمارالدوله