دانلود کتاب خاطرات دهخدا از زبان دهخدا اثر محمد دبیرسیاقی

 برحسب مندرجات روزنامه صور اسرافیل و تقریر مرحوم دهخدا برای نگارنده در سال 1325 هوق امیر اعظم برادرزاده عین الدوله حاکم گیلان که به مشروطه طلبان و نهضت آزادیخواهی توجهی و با پهلوانان رفاقتی و به ورزشهای دیرینه آشنائی داشته و در طریقت و سلوک عارفانه سر سپرده و مرید آقا عزیز بوده است به اقتضای مقام و وابستگی به خاندان قاجار گاه مغایر اعتقادات و نیات خود رفتار میکرده است. از جمله آنکه مرحوم افصح المتکلمین مدیر روزنامه خیرالکلام رشت را به استناد عدم رعایت موازین قانون مطبوعات چوب میزند.
روزنامه های تهران و از جمله صور اسرافیل از واقعه مطلع میشوند و مرحوم دهخدا در شماره 17 صورتسرافیل مقاله ای با عنوان چرند و پرند و قرار دادن مخمس معروف و کوبنده مردود خدا رانده هر بنده آکبلای خود در آغازین آن اعمال امیراعظم را مورد انتقاد قرار میدهد دو با همان شیوه طنزآمیز خود بردوصفت بارز وی که پهلوانی و زورخانه کاری و سرسپردگی به طریقه جوانمردی و لوطیگری باشد تکیه میکند و در حقیقت بر رگ خواب وی ضربه وارد می آورد تا زخم کاری تری افتد و اورا از زبان همطرازان و هم مسلکان پهلوانش سرزنشها میکند و عتابها در مظلوم چزانی و عاجز کشی وی بر زبان قلم میاورد و چنین نتیجه میگیرد که مشروطه خواهی او ناشی از ریا و دو رویی بوده است.

 

 

 برای خرید کتاب خاطرات دهخدا از زبان دهخدا اثر محمد دبیرسیاقی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 انتشار این مقاله با آن مقدمات یعنی آن شعر کوبنده و حمله های مستقیم به همه نیات و اعتقادات و اعمال امیراعظم اورا سخت آشفته و منقلب میسازد تا آنجا که درچاره کار و جلوگیری از ادامه نیافتن حمله های پر تاثر مندرج در مقالات صور اسرافیل به مراد خود متوسل میشود تا او مخفیانه منتقد و خرده گیر یعنی دهخدا را سرجای خود بنشاند.

 

 

دانلود کتاب خاطرات دهخدا از زبان دهخدا