دانلود کتاب حماسه بابک خرم دین اثر نادعلی همدانی

 شناخت درست و دقیق زندگی و اندیشه های بابک و آگاهی از نحوه اداره قلمروش متاسفانه امکان پذیر نیست زیرا بقول معروف قلم به دست دشمن بوده و نویسندگان و مولفان همه روایات آن دوره دچار تعصب شدید مذهبی و عرب گرایی منحط و غالبا مغرض بوده اند و بابک را بجرم انکه خانواده و تبار عالی نداشته و اشراف زاده و امیرزاده نبوده دشمن میداشته اند و حتی کوشیده اند چهره فاسد افشین را که جز جمع ثروت برای کسب قدرت اندیشه ای نداشت برای رسیدن به سلطنت خراسان حتی پدر و برادر خود را فدا میکرد بلشکریان خود و حتی بدوستان خود خیانت میورزید و برای انکه به ارزوهای شیرین خویش برسد از فداکردن وجدان خود نیز دریغ نمیکرد.

بخاطر اشرف زاده بودنش با هاله ای از وطنپرستی دروغین بپوشانند و خیانت و حیله او را در دستگیری بابک که برای خوشخدمتی خلیفه بمنظور جلب مال و ثروت بیشتر بوده با توسل به این سفسطه که گویا میخواسته با جلب اعتماد خلیفه برای قیام خودش زمینه اماده کند توجیه کنند درحایکه می بینیم حتی توطئه نافرجام افشین علیه معتصم نیز نه بخاطر استقلال ایران بلکه برای تحقق بخشیدن بخواب و خیال جاه و مقام و سلطنت بوده است.

 

برای خرید کتاب حماسه بابک خرم دین اثر نادعلی همدانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 تاریخ نویسان تنگ نظر که تاریخ را در وصفذ عیش و نوشها و آدمکشی های صاحبان قدرت حلاصه کرده اند و نمیتوانسته اند جلوتر از نوک دماغ خود را ببینند برای پوشاندن چهره درخشان بابک در پشت ابرهای تیره غرض ورزی مذهب او خرم دینی را که چون خود بابک و نهضت وی ریشه در اعماق جامعه انروز ایران داشت و ادامه جنبش های انقلابی ضد اشرافی ای که از عهد خسرو اول سلاسانی اغاز شده بود.
بهانه حمله و ناسزاگویی به او و همرزمان با ایمانش قرار داده اند و بدون اینکه بتوانند عمق این نهضت را بشناسند با نگرشی چنین سطحی و نامعقول درباره مذهب خرم دین به داوری نشستن.

در حالیکه یک نظر اجمالی به بیست و دوسال مبارزه خونین و آشتی ناپذیر بابک و همرزمان او با دشمنان ایران که سرشار از جانبازی و از خود گذشتگی است بی پایه بودن این داوری مضحک و مغرضانه را اشکار میکند.
چگونگی پذیرفتنی است که مردمانی چنین سختکوش فقط بخاطر اسانجویی و مسامحه در انجام فرایض دینی و مثلا برای فرار از انجام غسل جنابت مذهب و مسکلی را برگزینند و تا دم واپسین بدان وفادار بماند.
این ادعا فقط میتواند بر بی اطلاعی و تعصب خشک مورخ و روایت نویس دلالت کند نه چیزی دیگر

 

 

دانلود کتاب حماسه بابک خرم دین