دانلود کتاب شرح ماموریت آجودانباشی: حسین خان نظام الدوله اثر محمد مشیری

 

 کتابی که اینک در دسترس خواننده گرامی قرار گرفته شرح ماموریت یکی از رجال ایرانی است که دربار ایران در زمان سلطنت محمدشاه قاجار اورا به انگلستان فرستاده است و مامور نموده که شرح تحریکات و اقدامات خلاف نزاکت و رویه و تعهد وزیر مختار آن دولت را نزد اولیای امور انگلستان باز نماید.
این مامور حسین خان آجودانبالشی مقدم است که نامزد انجام دادن این مهم گردیده با اسناد و مدارک لازم به سفارت دربارهای اطریش و فرانسه و انگلیس تعیین و روانه اروپا شد که در همه جا عهدشکنی های دولت انگلیس و رفتار نماینده آن دولت را بازگوید شرح ماموریت و مسافرت وی بطور روزانه و به تفصیل توسط منشی او میرزا فتاح گرمرودی که معاون و نایب سفارت نیز بوده است بطرز شیوا و مطلوبی نگارش یافته که بسیار جالب توجه و خواندنی است.
ما برای مزید فایده خواندگان شرح ماموریت اورا با ذکر وقایعی که منجر به اعزام وی گردیده با شرح حال مختصر کسانی که در این سفرنامه از انان نام برده شده هم چنین تعلیقات و توضیحاتی که لازم به نظر می رسد بعنوان مقدمه ذکر شده و سپس متن کامل سفرنامه را خواهیم اورد و امیدواریم از این راه خدمتی به روشن شدن یک قسمت از تاریخ دوران اخیر و ارتباط سیاسی کشور ما با ممالک خارجی و شرح صدماتی که در این راه متحمل شده است .انجام داده باشیم تا ملت ایران منشا و مبدا و چگونگی نمهید مقدمات بدبختی های خود را دانسته و بفهمد که در اوایل قرن نوزذهم بیگانگان با ما چه کرده اند و در ان ایام چه روزگار سختی را گذارنیده ایم.
چون موضوع کتاب شرح ماموریت و مسافرت آجودانباشی عساکر دولت ایران به کشورهای خارج است لذا بدوا مختصری از شرح حال وی در این جا درج شده است.

 

 

برای خرید کتاب شرح ماموریت آجودانباشی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

 

دانلود کتاب شرح ماموریت آجودانباشی: حسین خان نظام الدوله