دانلود کتاب امپراطوری صحرانوردان اثر رنه گروسه ترجمه عبدالحسین میکده

 

 آتیلا.چنگیزخان و تیمور..نام آنها در تمام حافظه ها منقوش و در خاطره مردم مرکوز است.
روایات مورخین غرب و سالنامه نویسان چینی و وقایع نگاران ایرانی حتی عامه ناس را باصورت این سه جهانگشا مانوس نموده است.
این بدویان ناگهان در بحبوحه تاریخ تمدن پدیدار میشوند و در مدت چند سال دنیای روم و دنیای ایران و دنیای چین را به تلی از خرابه و ویرانه مبدل میسازند.
فرارسیدن انها عوامل محرکه انها و معدوم شدنشان چنان بنظر بیان ناپذیر می اید که حتی تاریخ تحقیقی و مثبت نیز می خواهد پندار موالفین و تنبیه مدنیتهای قدیم فرستاده و نازل شده اند.
با این وصف هیچ وقت تفراد انسانی بیش از انها پسران خاک و پرورده زمین نبوده اندو.
اگر بسبک زندگی انها اشنا شویم بزودی در می یابیم که هی چ قومی مانند انها بزمین و خاک وایسته نبوده اند و با وقوف بطرز زندگی انها متوجه میشویم که محیط خاکی انهارا پرورده و بدین ترتیب عوامل محرکه ای که طرز رفتارشان را معلوم می داشته مکشوف می گردد.

برای خرید کتاب امپراطوری صحرانوردان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

این مردم کوتاه قد و خمیده قامت ساخته و پرداخته مرعزارهای وشسیع ذوصحاری پهناور میباشند و چون بر شرائط سخت مادی فائق امده اند افرادی سرکش و عناصری فرمان نابردار شده اند.
بادهای تند و خشن فلات مرتفع سرمای سخت و گرمای مهلک باین چهره دیدگانی ریز پلکهای کشیده و گونه های برامده و پیکری کم مو و به بالاتنه های گره خورده و معقد انها قدرتی بسیار داده است.
ضرورورتهای زندگی چوپانی و کوچ کردن برای رفتن به ییلاق و قشلاق باعث گردیده که انها بیابان گرد و صحرا نورد ببارایند.
شرایط اقتصادی این نوع زندگی موجب شده بیابان گردان با شهرنشینان رابطه تجاری و داد و ستد برقرار نمایند و این رابطه تجاری گاه با دامهای مختصر و گاه با زد و خوردهای خونین توانم بوده است.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب امپراطوری صحرانوردان