دانلود کتاب طوفان اثر ویلیام شکسپیر ترجمه ابراهیم یونسی

 پس از آن پیچیدگیهای تراژیک این بازگشت دانسته و سنجیده به سوی سادگی است که مارا بر آن می دارد احساس کنیم
که این چهار نمایشنامه دوران اخر شکسپیر واجد کیفیتی ویژه اند.این امر علی الخصوص در طوفان اشکارتر از همه است چون بظاهر از همه رقیق تر است. چون حبابی با شکوه برما عرضه می شود و همانند نمایش ارواحی که پر و سپرو برای فردیناندو میراندو ترتیب می دهد از بهر شادی دل ما می ترکد و در پایان نیز باهمان سهولت از هم می پاشد و می پراکند با این همه طوفان حاوی موضوع تراژدی است و از ابتدا تا انتها چنان احساسی از وقوف مطلق و نظاره زندگی را در ما بر می انگیزد که تنها در عالیترین نقاط اوج تراژدی بدان دست می یابیم. چه جای شگفت که طوفان چون بیانیه شایسته عصرما جلوه کند که گفته مردی است که خود این همه را دیده و می تواند به ما بیاموزد که عمیق ترین گفته از همه رقیق تر است که زندگی ای که بر او می نگریم و شادش می یابیم در واقع به شیوه ای تراژیک شاد است که لدی خشنونت و شرارت همه جزئی از طرح و نقشه ای خدائی اند.
طوفان محتملا طی پاییز سالهای 1610 تا 1611 نگارش یافت در پاییز سال 1611 در دربار به نمایش درامد و باز در زمستان 1612-1613 به عنوان جزئی از جشنهای مقدم بر عروسی دختر شاه یعنی عروس الیزابت با کنت پالاتین بر صحنه امد.
نخستین صحنه به احتمال قوی متن نمایشنامه را انسان که در زمستان ان سال در دربار اجرا شد به دست می دهد.
اما شواهد و مدارک کافی در تایید ادعای برخی سخن شناسان شعر براین که برای جشنها از اساس مورد تجدید نظر قرار گرفت و رقص و پایکوبی ارواح در پرده چهارم به افتخار عروس و دانماد بدان افزوده شد در دست نیست نیست.

 

برای خرید کتاب طوفان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب طوفاندانلود کتاب طوفان