کتاب تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم که توسط جعفر شهری نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سیصد و هشتاد و چهار صفحه می باشد. اثر فوق از شش جلد تشکیل شده است.که تاریخ اجتماعی تهران را در دوره و زمان قرن سیزده مورد تحقیق قرار داده است .جعفر شهری باف در سال هزار و دویست و نود و سه در عودلاجان تهران در یکی از خانواده های دارای اصل و نصب تهرانی متولد شده است.او یکی از نگارنده های مشهور ایرانی و محقق تاریخ تهران بوده است. شهری در دو نمونه طهران قدیم و تاریخ اجتماعی تهران در زمان قرن سیزدهم اتفاقات و حال تاریخی تهران را با داشتن کوچکترین جزئیات تعریف می نماید. قند و نمک کتاب دیگری از او می باشد که درمورد اصطلاحات اصیل تهرانی با شرح و توضیح است. سه داستان از کتابهای او شکر تلخ و گزنه و قلم سرنوشت را می بایست سه‌گانه‌ای پنداشت که اثر نخست در ارتباط با زمان کودکی و سختی و غمهای مادر اوست و اثر دومی توضیحاتی درباره ی زمان نوجوانی و سومی ارتباط داشته با زمان میان‌سالیش می باشد. کتاب‌های حاجی در فرنگ و حاجی دوباره هم اکنون از سفرنامه نویسنده است .شهری در اثرهای خویش از کلمات مختلف و واژگان تهرانی زیاد استفاده می نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم تماس بگیرید.

 

 

دانلود کتاب تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم

استدعا دارم اگر این کتاب حق نشر داشت گزارش دهید تا حدف گردد