مجموعه 8 جلدی تاریخ بیست ساله ایران نوشته حسین مکی

 وقتی جنگ جهانی جهانگیر اول خاتمه یافت و حکومت کمونیستی جایگزین استبداد مخوف تزاری شد.

نهضتهای فکری جدیدی در جهان پدیدار گردید که انعکاس آن در بعضی کشورها از جمله ایران بسیار شدید و لرزاننده بود.

این جنبش در سرزمین ستم دیده و بلاکشیده ایران بزودی منجر به قیام سیاسی گردید و فکری جدید نیرو گرفت و برای درهم شکستن دستگاه فرسوده حکومت و ایجاد یک ایران توانا و فعال به حرکت درامد.

در چند نقطه از کشور قیامهای اجتماعی که کم یا بیش مسلحانه بود اغاز شد و ترانه ازادیخواهی و زمزمه حکومت اشتراکی در فضای چند ایالت مهم منعکس گردید.دستگاه مشروطیت که بدست رجال دوره استبداد و ملتزین رکاب اداره می شد فرسوده و زنگ زده بود و نمی توانست ارزوهای نسل جوان را براورده سازد.

طبقه حساس و روشنفکر که به ترقیات حیرت زای غرب و ژاپن خیره شده بود نمی توانست با اوضاه اسفیار عهد کهن بسازد.

امواج امید و تمایلات طوفان نسل جوان به صخره نابود کننده عبارت سستی و تسامح و ضعف نفس رجال کشور بود که فاقد جسارت و جرات بودند و از تجدد و تحولات شدیدی که در سراسر شئون اجتماعی جهان متمدن نمودار شده بود تغافل می کردند.

 

برای خرید کتاب تاریخ بیست ساله ایران اثر حسین مکی 8 جلدی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان کتاب تاریخ بیست ساله ایران جلدی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

جریان عمومی اوضاع متمایل به تجدید و زیر نفوذ تحول محسوسی بود که ذهن طبقه جوان را فریفته و ان را مسحور خود ساخته بود.

افکار ملت ایران خاصه طبقه ای که به امور سیاسی دلبستگی داشتند متمایل به ایجاد یک حکومت توانا بود که بساط کهن را در هم پیچد و طرحی نوین بریزد.

از فرصتی که گردش روزگار بدست ملل شرق داده بود.استفاده کند و ایران را در شاهراه تکامل هدایت نماید.عقاید عمومی ملیت ایران نمی توانست به رجال امتحان داده قدیم اعتماد داشته باشد .

و کسانی را که سالهای دراز ازموده بود بار دیگر به قیمت یک بدبختی ممند و طولانی بیازماید.

 

دانلود کتاب تاریخ بیست ساله ایران جلد اول

دانلود کتاب تاریخ بیست ساله ایران جلد دوم

دانلود کتاب تاریخ بیست ساله ایران جلد سوم

دانلود کتاب تاریخ بیست ساله ایران جلد چهارم

دانلود کتاب تاریخ بیست ساله ایران جلد پنجم

دانلود کتاب تاریخ بیست ساله ایران جلد ششم

دانلود کتاب تاریخ بیست ساله ایران جلد هفتم

دانلود کتاب تاریخ بیست ساله ایران جلد هشتم