دانلود کتاب ذخیره الملوک اثر میرسیدعلی همدانی تصحیح سید محمود انوری

 کتابی است شامل یک مقدمه و ده باب و خاتمه ای کوتاه که به گفته مولف باستدعای جمعی از ملوک و حکام و اماجد و اشراف نوشته شده و مفصل ترین آثار میر سیدعلی همدانی است.
نام مولف و کتاب در مقدمه بطور صریح امده و علت تسمیه آن به ذخیره الملوک چنین توجیه شده است : این کتاب را بحکم باعثه اصلی (استدلالهای ملوک و حکام) ذخیره الملوک نام کرده است.
اکثر مطالب این کتاب در حقیقیت ترجمه و تلخیص کتاب هایی از احیاء علوم الدین ابوحامد محمد غزالی است که خود مولف نیز مطالب زیادی بر انها افزوده ولی در متن بهیچ وجه باین نکته اشاره نکرده است.
و تنها در یک مورد از غزالی و احیاء العاوم نام برده که ان نیز مشعر بمعنی ترجمه و اقتباس نیست.
این موضوع ایجاب کرده که موارد متعددی از ذخیره الملوک با احیا و کیمیای سعادت غزالی- که غزالی خود در ان مقداری زیادی از احیا را ذبفارسی ترجمه کرده مقایسه شود و در نتیجه معلوم شد که امیر قطعا از احیاء العلوم متاثر بوده مگر در موارد بسیار اندک و غیر قابل اعتنا بطوریکه پس از تفحص زیاذ فقط یک مورد پیدا شد که جملات و عبارات ذخیره الملوک بعبارت کیمیای سعادت بیشتر از احیا نزدیک است

 

برای خرید کتاب ذخیره الملوک  نسخه چاپ اینجا کلیک نمایید. برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب ذخیره الملوک