دانلود کتاب تاریخ نادرشاه افشار و مختصری از تاریخ سلاطین مغول در هند اثر جیمزبیلی فریزر

 

 کتاب تاریخ نادرشاه افشار پادشاه ایران با مختصری از تاریخ سلاطین مغول از اولاد امیر تیمور گورگان که روزگاری در هندوستان با حشمت تمام سلطنت کرده اند.

 از تصنیفات جمسن فریزر انگلیسی که خود معاصر ناصر نادرشاه و محمد شاه هندی بوده و بوسایل کتب و رسایل عدیده و اسناد و اطلاعات صحیحه و ثقیه این کتاب را بلغت انگلیسی تالیف نموده و در لندن کرارا بطبع رسیده است

 در چندین سال قبل جناب مستطاب اجل افخم دانشمند خبیر ابوالقاسم ناصرالملک والی کردستان که از وزرای نامی در بار ایرانند بامرشاهنشاه شهید مبرور طیب الله رمسه بفارسی ترجمه نموده بودند و از ان تاریخ تا این اوان نسخه این کتاب نادرالوجود چون گوهر مکنون و گنج مخزون در کنج خفا و درج استتار مختفی و محجوب از انظار بود چند گاه قبل این بنده درگاه جهان پناه خسروانی علیمحد مجیرالدوله نسخه از آن بدست آورده چون دید این گرامی کتاب که حاوی شرح واقعات ایام سلطنت و جهانبانی و لشکر کشی و کشورستانی نادرشاه افشار و اعمال با افتخار ان شهریار نامدار است تمام مقرون بصدق و بری از شوایب کذب و خلاف و عاری از پیرایه تملقات و اغراقات منشیانه است که عادت اکثر نگارندگان و مورخین هر عصر و زمان بوده و در حقیقت از مفاخر بزرگ ایرانیان و اثار و اخبار با افتخار تاریخ قرن دوازدهم هجری مملکت ایران است.انتشار انرا فرضیه ذمت شناخته بطبع و نشر ان پرداخته و ضمنا با کمال اعتدار از جناب مستطاب مترجم معظم در بعضی مواقع فی الجمله تصرفی در عبارات کتاب نموده است .محض انکه اقرب باذهان مطالعه کنندگان و مزید سلامت سخن باشد و در این جسارت امید عفو است.

برای خرید کتاب تاریخ نادرشاه افشار و مختصری از تاریخ سلاطین مغول در هند اثر جیمزبیلی فریزر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 از انجا که این قبیل تصنیفات همیشه مطبوع عامه است در اقدام به نوشتن این کتاب عذرخواهی لازم نخواهد بود ولی لازم است مطالعه کنندگان بدانند که نهایت جد و جهد را به عمل اورده ام که بدون تحقیق چیزی ذکر نکنم و برای اینکه معلوم شود وسایل اطلاعات من چه بوده است این مختصر را در دیباچه می نگارم.
خلاصه تاریخ سلاطین مغول از روی جلد ششم تاریخ روضه الصفا و وقعات بابری و مسیر جهانگیری و پادشاه نامه و تاریخ عالم گیری و غیره نوشته شده است و صورت این کتب در اخر مسطور است و با این تواریخ مشرق زمین که برای نوشتن این تاریخ جمع کرده ام امیدوارم صحت آن محل تردید نباشد.

 

 

 

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ نادرشاه افشار و مختصری از تاریخ سلاطین مغول در هند