دانلود کتاب گزارشهای نظمیه از محلات طهران اثر انسیه شیخ‌ رضایی و شهلا آذری

 

تاریخ اجتماعی سیاسی و اقتصادی دوره قاجار به جهات گوناگون از جمله معاصر بودن این ایام یا تحولات سیاسی و اقتصادی جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این میان اسناد و آثار مکتوب بجا مانده از ایام سلطنت پنجاه ساله ناصرالدین شاه به روشن تر شدن نقاط تاریک این دوره و تاثیر آن بر نهضتها و جنبشهای متآخر و معاصر مهمترین منبع مطالعه و تحقیق کمک می کند.

کتابی که با عنوان گزارشهای نظمیه از محلات تهران پیش رو دارید از جمله منابع دقیق مطالعه تاریخ معاصر است که بر اساس اسناد موجود در آرشیو سازمان اسناد ملی ایران تدوین شده است.

این کتاب در حقیقیت گزارشهای اتفاقات گوناگونی است در نقاط تهران قدیم اتفاق افتاده است و بر طبق اتفاقات محله های تهران بوسیله منشی های نظمیه در سالهای هزار سسیصد و سه تا تا پنج مکتوب شده است.و کلیه این شرح وقایع به رئیس پلیست وقت تهران یعنی کنت دومونت فورت تقدیم گردیده است. و ایشان پس از بررسی و مطالعه تاییدیه زده و برای اطلاعات ناصرالدین شاه تقدیم میگشته

 

 

برای خرید کتاب گزارشهای نظمیه از محلات طهران اثر انسیه شیخ‌ رضایی و شهلا آذری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 نمونه هایی مستند از فعالیتهای کنت در امور انتظامی تهران با شرح وقایع مذکور به صورت دفاتری جداگانه در هفت مجلد در خزانه سازمان اسناد ملی ایران نگهداری می شود.
این دفاتر حاوی گزارشهایی است که در آخر هر روز توسط مامورین انتظامی هر محل به اداره نظمیه ارسال شده است تا خوردگی ورق های دفتر بیانگر این نکته است که گزارش ها در زمان خود بصورت پراکنده بوده اند. و در سالهای بعد صحافی و به لحاظ تاریخی دسته بندی گردیده اند.

 

 

دانلود کتاب گزارشهای نظمیه از محلات طهران جلد اول

دانلود کتاب گزارشهای نظمیه از محلات تهران جلد دوم