دانلود کتاب ایران از آغاز تا اسلام اثر رومن گیرشمن ترجمه محمد معین

 

 از اینکه این بنگاه تصمیم گرفت ( بنگاه ترجمه و نشر کتاب) کتاب ایران
مرا به زبان فارسی ترجمه کند نمیتوانم خشنودی خود را پنهان دارم. ولی انگاه که شنیدم دوست بسیار فاضلم دکتر محمد معین استاد دانشگاه ترجمه کتابی را که معرف ثمرع ربع قرن تحقیقات من در سرزمین ایران میباشد به عهده گرفته است به هیچ وجه شایبه خود پسندی این خشنودی را مشوب نکرد.
هیچ فرد ایرانی چه فارغ التحصیل دانشگاه و چه دهقان ساده که شاعار فردوسی جاویدان را شنیده نیست که از تاریخ افتخار امیز خود بی خبر باشد. بهرحال من بدانان نمی اندیشم. مسرت من انگاه کامل و منظور من ان زمان براورده خواهد شد که این کتاب در دست طبقه جوان ایرانی که مایه امیدواری هستند و چشم اینده مملکت بدانان روشن است بیفتد. امید است جوانان درباره گذشته میهن خود بیندیشند و قلب جهان همان وظیفه ای را که پیشتر ایفا میکرده است انجام دهد.

برای خرید کتاب ایران از آغاز تا اسلام اثر رومن گیرشمن ترجمه محمد معین نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

اقوام قدیم که به اوج قدرت رسیدند بسیارند اما از غالب انان بجز خاطره ای انهم گاهی مبهم که بیل و کلنگ باستان شناسان میکوشد انرا احیا کند چه باقی مانده استت؟ تنها ایران بی اعتنا به قرنها و هزاره ها مانند صخره ای صما برپاست.
امیدوارم که خوانندگان صفحات تاریخ گذشته این کشور در جوانان حسن میهن پرستی را برانگیزد اما نه میهن پرستی تعصب امیز بلکه میهن پرستی توام باسعه صدر .بلندی همت و اغماض

 

 

 

دانلود کتاب ایران از آغاز تا اسلام