دانلود کتاب تاریخنامه طبری اثر محمدبن جریر طبری منسوب به بلعمی

 بر آدمی چه گذشته است؟ پیدایش بشر از کجاست؟ ماجراها و سرنوشتهای بارگفته در افسانه ها چه خاستگاهی دارد؟برای پاسخگویی بدین پرسشها است که مرز اسطوره و تاریخ به رشته هایی نامریی به هم پیوند می یابد و از همین جا است که پایگاه بلند طبری والایی میگیرد.دلبستگی به مسموعاتی که از مرز واقعگرایی دور میگردد و به رنگ و نقش سحر آفرینیهای اسطوره ها و افسانه ها و باورهای قلبی را استواری می بخشد و نمی توان آن را از خاطره های ازلی ذهن باز سترد.
با بازخواندن تاریخنامه طبری بویژه دفتر نخستین پیش درآمد دلپذیر بخشهای اسطوره ای و حماسی شاهنامه فردوسی به آبشخور نخستین خود باز میگردد.

گوناگونی اسطوره ها و رنگارنگی داستانهای آیینی و ملی که ریشه در باورهای آدمی دارد مایه آغازین را فرا می نماید.آمیزه های اسطوره های ایرانی و اساطیر سامی به روشنایی می گراید و این همه خواننده پژوهنده را با گستره داستان بشر آشناتر می سازد.
بیجا نخواهد بود که از نثر ساده و استوار و دلپذیر ترجمه کهن تاریخنامه طبری یاد شود.براستی مترجمان چیره دست تاریخنامه در کار ترجمه به مرز آفرینش هنری دست می یابند. نقل داستانها و تاریخ چندان پخته و سخته بازگو می شود که خواننده را سرشار از التذاذ می کند.

 

برای خرید کتاب تاریخنامه طبری اثر محمدبن جریر طبری منسوب به بلعمی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مزلب مراجعه نمایید.

 سنه 1291 هجری من چون به یاریهای یزدان به کار تاریخنامه طبری پرداختم پس از بررسی در نسخه های تاریخنامه طبری و سنجش و مقابله نسخه ها با یک دیگر و تطبیق ترجمه با متن تازی و افزونیها و کاستیهای آن بی اندک شبهه و تردید بقین دریافتم که تاریخنامه طبری در سه گونه روایت که حاصل کار سه گروه از دبیران و منشیان دانشمند دیوان سامانیان بوده است گردانیده شده است.

 

 

کتاب حاضر توسط کاربر قرار داده شده است اگر این اثر حق نشر دارد لطفا به شماره 09125343644 اطلاع دهید تا سریعا حذف گردد

 

دانلود کتاب تاریخنامه طبری جلد اول

دانلود کتاب تاریخنامه طبری جلد دوم

دانلود کتاب تاریخنامه طبری جلد سوم

دانلود کتاب تاریخنامه طبری جلد چهارم

دانلود کتاب تاریخنامه طبری جلد پنجم