دانلود کتاب یک شاهزاده هخامنشی اثر شاهپور شهبازی

 انگیزه نوشتن این کتاب مهر بی پایان نویسنده اش به فلسفه شاهنشاهی ایرانی و شناسانیدن یکی از پهلوانان دوره شاهنشاهی هخامنشی که خواست عهد کوروش و داریوش بزرگ را تجدید کند بوده است. و هر دوی این علل خود از حقیقت جویی و میهن پرستی سر چشمه گرفته.
اگرچه این کتاب زندگی نامه یکی از نامبرداران تاریخ ما یعنی کوروش جوان می باشد میتوان انرا تاریخی از ایران در سده پنجم پیش از میلاد شمرد زیرا از رویدادهای انروزگار و اززدو بندهای سیاسی مردان ان زمان و نیز از عللی که به لشکر کشی و کشته شدن کوروش جوان پایان گرفت سخن می راند. در نوشتن این کتاب بمانند کارهای دیگرم هدف روشن ساختن بخشی از تاریخ ایران و با نمودن کوششهای پهلوانان این اب و خاک مقدس درنگهداری میراث نیاکان و نیز توصیف اندیشه ها و کارهای یکی از ناماوران تخشای و جهانجوی ایرانی بوده است. ولی در این زندگی نامه یکه تاز و میدان دار رویدادها جوانی بوده است که اگر بتاج و تخت ایرانشهر دست می یافت از بزرگترین فرمانروایان تاریخ میشد ولی چون در اوردگاه کوناکسا نگونسار گشت و برخاک خفت مایه دردناکترین گزندها وبی نواییهای روزگار هخامنشی گشت. همچنانکه درجایی دیگر کوروش بزرگ اشاره کرده ام کوروش جوان را در ایران بناروا کوروش صغیر می خوانند و این ترجمه نا برازنده ایست که در حقیقیت معنی کوروش بعدی می دهد در برابر کوروش بزرگ.
و من در اغاز سران داشتم که نام زندگینامه اش را کوروش شیردل بگذارم ولی چون چنین نامی را تعصب امیز یافتم خودداری کردم و از استاد بیهقی پند شنودم که اندر این کتاب که گرفتکم سخنی نرانم که ان به تعصبی و تر بدی کشد.
ماخذ و منابع هر مطلبی را را بدقت نشان داده ام نامهارا تا ممکن بود بصورت اصلی اورده ام و در پاره ای از موارد اختلافاتی پیش امده که گناهش را بگردن میگیرم.نقشه هارا تا میشد با توجه به نکات فنی رسم کرده ام و اهم غلطها را در غلطنامه باز نموده ام. ارزومندم در این کتاب راه تعصب و هوادارای از کسی نپیموده باشم اگر چنان کرده ام اشتباه و گناه کرده ام و امید بخشایش دارم.

 

برای خرید کتاب یک شاهزاده هخامنشی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجغعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب یک شاهزاده هخامنشی