دانلود کتاب جامع جعفری : تاریخ یزد در دوران نادری , زندی و عصر سلطنت فتحعلی شاه اثر محمدجعفر بن محمدحسین نائینی

 این کتاب ارجمند یکی از تواریخ اساسی مربوط به عصر زند و قاجارست و می بایست چاپ می شد.
خوشبختانه اینک به عنایت انجمن آثار ملی در دسترس محققان قرار می گیرد.حصول این خدمت ممکن نمی شد اگر جناب اقای محمدصادق رحیمی از احفاد بزرگوار خوانین اصل نسخه عصری و منحصر آن را در اختیارم نمی گذشاتند.
البته ایرادها هم برین اثر واردست. ولی ایرادها از آن زمره است که اکثر اثار عصر قاجاری از انها عاری نیست و ان عبارت است از اطناب واقعا ممل و تعقیدات لفظی واقعا مخل.مولف به مرسوم انشای روزگار خود مطلبی روشن و ساده را تلو عبارات مطول با کلمات زائد و مکرر و طبعا ملال اور ساخته است. گاه بنحوی است که برای بیان مطلبی که در یک سطر ممکن بود اداشود یک یا دو صفحه را سیاه کرده است.

سبب اینکه چنین توضیحی را لازم دانسته از باب ان است که مولف از مترسلان و منشیان عصرست و در این حرفه از روش و صنعت منشیان معروفی چون میرزا محمد منشی و میرزا عبدالوهاب نشاط پیروی می کرده است.تتبع تاریخ وصاف را هنر می دانسته و خود رساله ای بر سبک و روش و صاف الحضره پرداخته بوده و متن ان را در همین جامع جعفری مندرج ساخته است.

برای خرید کتاب جامع جعفری : تاریخ یزد در دوران نادری , زندی و عصر سلطنت فتحعلی شاه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب جامع جعفری