دانلود کتاب تاریخ تطبیقی ایران با کشورهای جهان : از ماد تا انقراض سلسله پهلوی اثر عزیزالله بیات

 کشور پهنـاور ایران به سـبب موقعیت جغرافیـای یخود و قرارگرفتن بین دو قـاره آسـیا و اروپـا از زمانهـاي بسـیار دور مرکز مبادلاـت بازرگانی بین شـرق و غرب و محل عبور و مرور اقوام وطوایف مختلف بوده است.سـلاطین ایران قبل و بعد از اسـلام با همسایگان خود وحتی سرزمینهاي دورتر روابط سیاسی دوستانه یاخصمانه داشته اند. ولی باکمال تأسف کوششی براي تطبیق حوادث تاریخی ایران باکشورهاي دیگرصورت نگرفته است. به همین دلیل، این بنده با بضاعت بسیار اندك و ناچیز معنوي که دارم بر آنشدم که حتی الامکان کلیات حوادث تاریخی ایران را در دوره هاي قبل و بعداز اسلام باحوادث مهم دیگر کشورها در هر عصر تطبیق دهم. امیداست که راهگشایی براي محققان عالیقدر وصاحبنظران این مرزوبوم باشد.

به هرحال براي نوشـتن این کتاب از منابع بسیاري استفاده شده است وحتی شرح بعضی ازحوادث دنیاي گذشته را با اندکی جرح و تعـدیل عینـا از آثـار نویسـندگان اروپـایی ازجمله، تاریـخ آلبرمـاله، تاریـخ تمـدن ویـلدورانت، تاریـخ بزرگ جهـان تألیف کارل گریمبرگ، دایرة المعارف اسـلامی و غیره نقل کرده ام.

همانطورک هخواننـدگان عزیز وگرامی اطلاع دارند بعد از انقراض سلسـله ساسانیان،کشور ایران قریب مدت 200سال اسـتقلال خود را از دست داد. اولین سلسـله ایرانی بعـداز اسـلام،سلسـله طاهریـان است (206 -259 ه. ق.) (821 -872 م.) 

دیري نگـذشت که درگوشه وکنـار ایران سلسـله هاي متعـد ديکه اکثر آنهـا معاصـر هم بودنـد، تأسـیس شـد. به همیندلیل، براي تطبیق حوادث تاریخ ایران بعداز اسـلام، مدت خلافت خلفاي عباسـیرا اساس قرار داده ام وحکمرانان معاصـر هریک ازخلفا را مشخص کردهام.

در نتیجه میتوانیم بـا توجه به حوادث دنیـاي گذشـته و تطبیقآن با دوران خلافت هری کازخلفاي بنی عباس و معاصـران آنهـا به حوادث دوران حکومت هریک ازحکمرانان سلسـله هاي ایرانی واقف شویم.

بعـداز انقراض خلفاي بنی عباس (656 ه.ق.) (1258 م.) اساس کار راسلسـله ایلخانان قرار داده ام. بعـداز انقراض این سلسـله طولی نمیکشد که سلسـله صـفویه (905 -1148 ه. ق.) (1499 -1735 م.) تأسیس میشودکه ازصفویه به بعدتا انقراضسلسله پهلوي روند تاریخی طی میشود

 

 

برای خرید کتاب تاریخ تطبیقی ایران با کشورهای جهان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ تطبیقی ایران با کشورهای جهان : از ماد تا انقراض سلسله پهلوی