دانلود کتاب زناشوئی در ایران باستان اثر هدایت الله علوی

 

 موضوع زناشویی و احکام آن در ایران باستان یکی از مسائل و مطالبی است که کمتر روی آن بحث شده و شاید بتوان ادعا کرد که تا کنون کتابی مستقلا راجع به آن نوشته نشده است.
زیرا درست است که کتابهای متعدد و مختلفی درباره ایران باستان چه بزبان پارسی و چه بزبانهای بیگانه نوشته شده و وقایع تاریخی و سیاسی و اجتماعی آن زمان تشریح گردیده است ولی در آن کتابها از مسائل حقوقی کمتر سخن رفته است بنابراین تشریح و بیان احکام حقوقی بویژه قواعد و روسوم زناشویی خالی از اشکال نیست و اگر در این کتاب درست حق مطلب ادا نشده بواسطه فقدان منابع و ماخذ حقوقی و تاریخی بوده است.
چنانکه میدانیم قسمت بیشتر اوستا براثر تسلط عرب و در ازمنه اسلامی نابود شده است و هرچند تمام قسمتهای اوستا و کتب دینی دیگر تا قرن نهم میلادی هنوز موجود بوده یا لااقل ترجمه پهلوی انها به انضمام تفسیر معوف بخ زند را در دست داشته اند ولی صعوبت زندگانی که در ان تاریخ گریبانگیر زرتشتیان شده بود مجال نمیداد که نسلا بعد نسل این مجموعه بزرگ دینی را رونیس کنند و چون دراین زمان دیگر دولتی که مروج دین زرتشتی باشد وجود نداشت و نسکهای حقوقی بیفایده و خالی از اهمیت و اعتبار بود از این جهت نسکهای حقوقی و نظایر ان در طاق نسیان مانده است و امروزه از کتب پهلوی که باقیمانده بجز اشاراتی چند راجع به ازدواج مطالب دیگری موجود نیست و ان کتب عبارتند از دینکرد.شایست لاشایست.ماتیکان هزار داداستان.دادستان دینیک و غیره.

 از قسمتهای باقیمانده اوستا هم در خرده اوستا و چر کرت دینیک چند کلمه راجع به ازدواج با محارم و عروسی دختر زرتشت دیده میشود.
برای بررسی و بیان احکام و قواعد ازدواج در ایران باستان تقسیماتی بغیر از تقسیمات تاریخی لازم است و نمیتوان مانند دوره های تاریخی انرا به دوره های مادی.هخامنشی.اشکانی و ساسانی تقسیم کنیم زیرا در اینجا منظور ما بیان قواعد ازدواج است در دیانت زرتشتی و از موشکافیهای تاریخی صرفنظر شده است.
ولی در عین حال هر دوره با اداره دیگر مقایسه شود و نیز علاوه بران برخی احکام و قواعد ازدواج که در ان زمان بین ممالک همجوار معمول و مرسوم بوده است دانسته شود بحثی بنام حقوق مقایسه در پایان این کتاب افزوده ایم.

برای خرید کتاب زناشوئی در ایران باستان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب زناشوئی در ایران باستان