دانلود کتاب تاریخ شاه اسماعیل صفوی اثر امیرحسین خنجی

 

خواندن تاریخ زمانی سودمند است که تمام تاثیرگذاران دیرین مارا همانطور که بوده اند بشناساسیم و درک کنیم.براین اصول این احیای رفتارها و ثمره رفتارها و اعمالشان اگاهی یابیم.


بدین سبب میباشد که امیرحسین خنجی در اثارش سعی دارد که تمامی روانشناسی کارکتر اشخاصی که در تاسیس تاریخ ایران زمین تاثیر داشته احیا و باز نمایش کند.

و اگر این نمایش مجدد به سیاق خیلی ها درست نباشد یا این واقعیات را نوعی ناسزا به خود می شمارند. و عصبی میشوند که به چه سبب این واقعیات بازنمایش شده ه است.

 وایشان درصدد هستن به زبا بی زبانی بفمانند که شخصی مبادا به دیرینه ما دخالتی نماید و در ان جستجو نماید که در معرض قضاوت قرار گیرد. کتاب حاضر یک کتاب پژوهشی در عصر صفویه و پیدایش آن و شکل گیری قدرت شاه اسماعیل و تمام ناگفته های این دوره مهم تاریخی در ایران زمین است.

امیر خنجری در این اثر به کند و کاو در این زمان در حقایق تاریخی پرداخته و روایات مستندی را برای خواننده بازخوانی می نماید.

برای خرید کتاب تاریخ شاه اسماعیل صفوی چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

شيخ جنيد وقتي به آناتولي رفـت بـاپيـروان طريقـت نـويني در ميـان تاتارهـا در ارتباط شد كه نوعي مذهب تشيع مبتني بر نياپرسـتي خودشـان را داشـتند، او در اثـر اين ارتباط متوجـه نفـوذ و قـدرت و ثروتـي شـد كـه شـيوخ ايـن طريقـت در ميـان تاتارهاي آناتولي كسب كرده بودند، او برآن شد كه خـودش را بـه عنـوان يكـي از شيوخ اين فرقه معرفي كند و تشكيل دار و دستگاه نويني بدهد. چونكه تحول سرنوشتسـاز در عقيـدة مـذهبي شـيخ جنيـد تحـت تـأثير عقائـد افراطي تاتارهاي شيعة پيرپرست در آناتولي به وقوع پيوست، و سپس همين تاتارهـا بودند كه انحصارا مريدان شيخ جنيد و جانشينانش را تشكيل دادند و به درون ايـران مهاجرت كرده تشـكيلات قزلبـاش را بـه وجـود آوردنـد،و در صـدد قبضـهكـردن قدرت سياسي ايران برآمدند،لازم است كه به ماهيت قزلباشان و ريشههـاي مـذهب و عقيدهشان نظري بيفكنيم؛ زيرا بدون شناخت قزلباشان هرگونه مطالعـهئـي در بـارة پديدة صفويه ناقص و دمبريده خواهد ماند. نيمة غربي در سرزمين آناتولي)تركيـهحـالي(تـا نيمـههـاي قـرن پـنجم هجـري عموما يك سرزمين مسيحينشين داخل در قلمرو دولت بيزانـت)روم شـرقي«بـود، آلپارسلان سلجوقي در سال451خ قيصر ارمانوس را كه به قصد تصرف نـواحي شرقي آناتولي لشكر آراسته بود، در شرق آناتولي به سختي شكست داده به اسارت گرفت وطبق شرائطي آزادش ساخت، در اين سال بخـشهـائي از نـواحي مركـزي آناتولي از جمله قونيه به تصرفآلپارسلان درآمد، و در آينده يك حـاكمنشـين مسلمان تحت رياست قـتلمش سـلجوقي تشـكيل شـد، از ايـن زمـان بـه بعـد حكـام سلجوقي خزش قبايل ترك به درون آناتولي را تشويق كردند، در خـلال دهـههـاي بعدي مهاجران ترك با استفاده از ضعف دولت بيزانت نـواحي مختلـف آنـاتولي را يكي بعد از ديگري طي يك سلسلة طويـل از حمـلات مـداومجهـادي بـه تصـرف درآوردند، و دولت»سلجوقيان روم«را تشكيل دادند كه مركزششهر قونيه بود.

 

حملة مغـول بـه آنـاتولي نظـام سياسـي سـلجوقيان روم را از هـم پاشاند،اما رژيمي كه بتواند جاي اين نظام را پر كند به وجود نياورد، در خلال دهـة بعد خزش قبايل ترك به درون آناتوليادامه يافت، اين قبايل كـه از پشـتيباني خـان بزرگ مغول برخوردار نبودند،بدون آن كه تشكيل حكومتي بدهند در آنـاتولي بـه ـارـارتگري روزگـــد، و از راه دزدي و غـــال بودنـــل و انتقـــاه در نقـــال چراگــدنبــ ميگذراندند، به دنبال اين جريانها دوازدهاميرنشـين كوچـك و مجـزا در آنـاتولي تشكيل شد كه مهمتـرين آنهـا اميرنشـين قونيـه بـود، قبايـل تاتـار نـژاد قـرهمـان ايـن اميرنشين را در منطقة كيليكيه تشكيل دادند، و منطقه را بـه نـام خودشـان»قـرهمـان« نامگذاري كردند، اين اميرنشين چونكه قونيه را پايتخت قرار داده بود ادعا مـيكـرد كه وارث سياسي سلجوقيان است و در صدد گسـترش قلمـروش بـه حسـاب ديگـر اميرنشينهاي مغول برآمد. همراه با خزش قبايل ترك به درون آناتولي درقرن هفتم هجري شـمار بسـياري از متصوفان و همچنين مبلغان مذهبي به درون آناتولي سرازير شدند، خرافات مبتني بر نياپرستي مغولان و تاتارها كه توسط همين صوفيها مسلمان ميشـدند بـه كـار و بار اين متصوفان رونق چشمگيري ميبخشيد، و هركدام از صوفيها بخـشهـائي از تركان را به سـلك مريـدان خـودش درمـيآورد و بـراي خـودش دار و دسـتگاهي درست ميكرد، يكي از صـوفيان تـرك نـژاد كـه از مـاوراءالنهر بـه درون آنـاتولي رسيد مردي بود كه خود راحاجي بكتاش وليميناميد، حاجي بكتاش)متـوفي 676خ(در ميان مهاجران ترك به تبليغ مسلمانيو جذب مريـد پرداخـت، و خيلـي زودبهنيرومندترين صوفي در ميان تركان آناتولي تبديل شد، او كـه اسـاس عقيـدة پيرپرستي را از تركستان با خود آورده بود، براساس مطالعاتي كه از زنـدگيامامـان شيعه و قديسين مسيحيان انجام داد طريقتي را ابداع كرد كه در جذب تركان مهاجر كارآئي بسيار موفقيت آميـزي داشـت، طريقتـي كـه او تبليـغ مـيكـرد اساسـش بـر پرستش رهبر و»ولايت مطلقة رهبري«نهاده شده بود، او مدعي كشـف و كرامـاتي از قبيل مداواي بيماريهاي صعب العلاج بود، و تركان خرافـاتي و نومسـلمان بـه او ـهـود كــه بــوفيانه در خاورميانــة صــر طريقــتين رهبــد.

 

 

دانلود کتاب تاریخ شاه اسماعیل صفوی