دانلود کتاب پرسترویکا و نتایج آن اثر دکتر مصطفی رحیمی

در پائیز سال 1368 ناگهان کاخ سست بنیاد کمونیسم در کشورهای اروپایی شرقی فرو ریخت.

این فرو ریزی ناشی از نادرستی مبانی مارکسیسم و ناسازگاری آن با واقعیت بود.متفکرانی چند از سالها پیش غلط بودن این مبانی را اشکار کرده بودند.

نویسنده این اسطوره از ده سال پیش نخست به ترجمه کتاب دیالکتیک اثر فولکیه پرداخت که در آن نادرستی دیالکتیک هگل و مارکس نشان داده شده بود. و سپس ترجمه کتاب پرولتاریا تکنولوژی آزادی را منتشر کرد.

که در آن خطاهای اندیشه مارکس بررسی شده بود و سرانجام به ترجمه کتاب بحران مارکسیسم دست زد که با توضیحات کافی در کتاب همراه است.

کتاب پروسترویکا و نتایج آن نتیجه تلاش گردآوری و ترجمه دکتر مصطفی رحیمی است که در سال هزتر سیصد هفتاد دو توسط خود مولف نشر یافت پخش کتاب را انتشارات نیلوفر بعهده گرفت

 

برای خرید کتاب پرسترویکا و نتایج آن اثر دکتر مصطفی رحیمی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب پرسترویکا و نتایج آن به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب پرسترویکا و نتایج آن