دانلود کتاب تاریخ اجتماعی دوره مغول اثر رشید الدین فضل الله

 

بمدد تمدید و توقیف ربانی آثار عدل و انصاف در عالم ظاهر گرداند و کارهای خلل پذیرفته را بصلاح باز آورد و ممالک خراب گشته آبادان کند و اقویت دین اسلام و تمشیت امور شریعت و احکام بر دست او باشد و هم او و هم عالم از آن غافل نااگاه در ان سروقت از فیض لطف الهی نور هدایت بسینه پاک او فرو امد و پای مبارک ئر دایره اسلام نهاد و دست در حبل متین ایمان زد و با باطل اشعار ادیان باطل فرمان داد.وظن اکثر خلق چنان بود که سبب اسلام او ترغیب و تحریض بعضی امرا و مشایخ بود. و لیکن بعد از تفحص معلوم گشت که ان ظن خطاست چه فرقی در خلوتی با من دبنده ضعیف که مولف این کتابم تقریر فرمود: که چند گناه ان باشد که خدای تعالی عفو نکند و از ان جمله معظم تر ان گناهیست که سر پیش بت بر زمین نهد چه قطعا انرا امرزش نخواهد بود.
مسکین مردم بجهل گرفتار شده که پیش بت سربرزمیبن می نهند. و من نیز همچنین بودم لیکن حق تعالی روشنایی و دانش داد و از ان خلاص یافتم و بحضرت حق از ان گناه پاک شدم. و بیان این سخن انست که ادمی را هیچ چیز چنان بدوزخ نبرد که جهل بل که جهل دوزخیست که از ان بیرون نتوان امد.
چگونه عقل اقتضا کند که پیش جمادی سربزمین نهند؟ این حرکت نشان جهل محض است.ودیگر انکه در اصل اندیشه بت پرستان ان بوده که شخصی کامل بود و در گذشت ما صورت اورا جهت یادگار ساخته می نهیم و استمداد همت ان بزرگ را یاداورده بدوالتجا می کنیم و اورا پرستش کرده سجده می اریم.و از ان غافل که ان شخص در حال حیوه که انچه خلااصه انسانست با ان بدن اصلی باهم بوده هرگز نخواسته و حائزندشاته که کسی پیش او بزمین نهد تا تکبری و عجبی در نفس او پدید اید.

برای خرید کتاب تاریخ اجتماعی دوره مغول نسخه چاپی تینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب تاریخ اجتماعی دوره مغول