دانلود کتاب زبان و شبه زبان , فرهنگ و شبه فرهنگ اثر آرامش دوستدار

 

 هیچ چیز به اندازه زبان به ما نزدیک و از ما دور نیست.نزدیک به این سبب که دنیای ما هرچه باشد لحظه ای بدون زبان نیست حتی در سکوتمان چون در سکوت نیز با خود و دیگری حرف می زنیم و دور به این سبب که زبان همراه با هرچه ما زبانی بوده ایم در سواد تاریخ اسلامی مان گم می شود و ما این را لمس خواهیم کرد اگر لحظاتی در آن تامل کنیم. در هر دو حال زبان چنان در ما و ما در زبان بیواسطه هستیم که فاصله گرفتن از آن برای نگریستن در آن هرگز آسان نیست. باید دید این فاصله را چگونه می توان با تمرین ذره ذره به چنان حد نصابی رساند که زبان را در کانون نگاه ما بیاورد و نگهدارد. راهی که من برای میزان کردن این فاصله جسته و یافته ام در و از بستر فرهنگ می گذرد چون زبان همواره فرهنگی و فرهنگ زبانی است.این دو از هم جدایی ناپذیرند و وسیله بروز پدیده های مشترک بگونه ای که از یکی میتوان به دیگری راه یافت. به این سبب از خوانده دعوت می کنم این راه آشنا اما ناشناخته را با من بیاید تا کم کم با پیمودن آن به بغرنج یا بغرنج های زبان در فرهنگ و فرهنگ در زبان نزدیک شویم و نهایتا انها را متناسب با بررسی موشضوعی این گفتار تا اندازه ممکن بشناسیم.

برای خرید کتاب زبان و شبه زبان , فرهنگ و شبه فرهنگ نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 محدوده موضوعی این گفتار در زمینه خاصی از بررسی زبان سخنگویی در فرهنگ ایستای اسلامی ما در این نیم پنجاه شصت سال اخیر است که از تراوشات ویژه بی ضبط و ربط شده فرهنگ غربی نیز بی بهره نمانده است.
زبان این دوره به اصطلاح مدرن شده ما را من نسبت به دوره سنتش شبه زبان و فرهنگ آن را نسبت به فرهنگ سنت شبه فرهنگ می نامم.شبه زبان ابزاری ست برای ساختن شبه فرهنگ همراه با هیاهویی که برای نشان دادن وفاداری مان به قدما در نبش قبر سنت راه می اندازیم و ضمن آن میانمایگی هایمان را لو یا جلا می دهیم.
این جانفشانی ها را ما برای که می کنیم؟ برای قدمایی که در نوجوانی و جوانی فرهنگ ما کمترین تلاشی برای اگاهی بیداری و روی پای خود ایستادن نکرده اند. و ما بهد جای انکه در نبش قبر سنت از انها به مناسبت این قصور مواخذه کنیم و خود در جسنجوی علل قصور انها براییم به انها می بالیم که اموزگارانی بی مانند در سرسپرده ایستای ما بوده که دوره کنونی اش به اوج خود می رسد. نمونه های برجسته ای از چگونگی برامدن شبه زبان از زبان و شبه فرهنگ از فرهنگ را من در پیشبرد این گفتار نشان خواهم داد.
اما چون شبه زبان و شبه فرهنگ چنانکه خواهیم دید از زبان و فرهنگ پدید می ایند و اولیها بدلی از اخریها هستند و تمیز بدل از اصل همیشه اسان نیست اول باید با اصل شروع کنیم تا بتوانیم سپس هر دو را متوازیا در مقایسه با یکدیگر بسنجیم.

 

 

دانلود کتاب زبان و شبه زبان , فرهنگ و شبه فرهنگ