دانلود کتاب قند و پند اثر علی اکبر دهخدا

 جلوه های اصیل و بنیادی سبک که کم و بیش تصویرهای اصیلی از منش نویسنده و سلیقه ها و باورهای ثابت هنری او را نشان می دهد مهمولا در تمام آفرینده های ذهن و قلم یک هنرمند یکسان و یکنواست.
اما هریک یا هر دسته از آثار یک نویسنده نیز بسته به اراده صاحب قلم و ویژگی های موشوع و احیانا رسته و طبقه ای از اجتماع که مخاطب مستقیم اوست. ممکن است از اب و ارایه های خاص رنگ پذیرد.
دهخدا در این نوشته های کوتاه کار نویسندگی را سرسری نگرفته و از سبک و دادن ویژگی های لازم به کار خود غافل نمانده است.ویژگی های که گاه با انچه در اثار دیگر او یافت می شود. یکسان نیست و گهگاه از قطعه ای به قطعه دیگر نیز رنگ و اهنگ دیگر می یابد.
او همه توان و تجربه خود را بکار می گیرد تا از تلفیق عناصر بیانی و ساز و برگ سخن با موضوع و مضمون ساخت و فرم شایسته را اائه کند.
و می دانیم که این شایستگی نه یکجا در اختیار سلیقه نویسنده است و نه درگر و پسند روز و سلیقه زمان.مرکب مضمون بوی رامش و ارامش را از دور دستها حس می کند و حرکت غریزی را در جهتی طبیعی آغاز می نماید و سوار با نثار مهارتهای اندوخته می کشود تا اورا از چم و خم راها و گردنه و گریوه ها بگذاراند و سالم و سرافراز در مکان مطلوب جلوه دهد.

این نوشته ها یکدست نیستند و شاید عمده ترین دلیل تنوع در سبک انها فاصله زمانی نگارشها و نیز تفن جوئی نویسنده و گوناگونی ماهیت و موشع سخن باشد. دلیل تنوع در سبک انها فاصله زمانی نگارشها و نیز تفن جوئی نویسنده و گوناگونی ماهیت و موضوع سخن باشد. دلیل عمده دیگر این است که دهخدا در بسیاری از این نوشته ها کوشیده است تا دقیقا از سبک و سیاق برخی از نویسندگان گدشته پیروی کند و طبیعی است که تنوع این مدل ها و نمونه ها بازده ذهن و قلم اورا از لحاظ سبک گوناگون ساخته باشد.

 

برای خرید کتاب قند و پند نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دهخدا همچنانکه در کار لغت نامه به پیش می رفته هرکجا به مثل یا حکمتی رسیده به مگارش موضوع و داستانمایه ان پرداخته و بسته به حال و حوصله خود و تناسبهای مطلب اب و رنگ لازم را به ان داده است.
در این تنوع شدید واژگان و ناهمگونی سخن افزارها و فرم ساختاری عبارات چشمگیر است.اینجا گاه قطعه ای را در نثری نرم بافت و پرداخته دور از هرگونه ناهمواری لغوی و دستوری بگونه نوشته های خوب معاصر می یابیم.و گاه با قطعاتی در نهایت اراستگی لفظی و برخورداری شدید از صنایع ادبی و شیرینکاریها و ریزه کاریهای هنرمندانه نزدیک و گاه منطبق با شیوه و شگرد منشیان و مترسلا قرون پنج و شش و هفتم روبرو می شویم

 

دانلود کتاب قند و پنددانلود کتاب قند و پند