دانلود کتاب مقالات علی میرفطروس به کوشش امیر قربانی

 

این مقالات بدان جهت منتشر شد که جناب میرفطروس تفسیر جدید یا متفاوتی را از حوادث تاریخی مخصوصا دوران ملی شدن صنعت نفت و شخص دکتر محمد مصدق ارائه می کنند .

اینکه این مطالب و تفاسیر چقدر درست و غلط می باشد بر عهده خواننده می باشد که با تحقیق های بیشتر به وقایع این دوران پر پیچ و خم تاریخ ایران پی ببرد .  

شصتمین سالگردسقوط آسان وحیرت انگیزدولت دکترمحمدمصدّق،منظره هاومناظره های تازه ای رادرمیان ایرانیان داخل وخارج ازکشور پدیدآورده که هریک میتواند روشنگر این ماجرای مهم وپُرابهام باشد،امّا آنچه که کمتربه آن توجه شده،جایگاه سیاسی-نظامی حزب توده وتأثیرات داخلی وخارجی آن درسقوط دولت مصدّق میباشد.مقالهءزیر،مقدمه ای است دربارهءاین موضوع اساسی.

این مقال هازکتاب«دکترمحمدمصدّق،آسیب شناسی یکشکست»(چاپ چهارم)استخراج ودرسه بخش تنظیم شده است که امیدوارم پرتوی براین بحث بسیارمهم واساسی بشمار آید.

تأمل دراسناد وروایتهای ارائه شده نشان میدهد که چرا سازمان«سیا»طرح براندازی دولت مصدّق را«ت.پ.آژاکس»(پاکسازیایرانازحزبتوده)نامیده بود

برای خرید کتاب مقالات علی میرفطروس به کوشش امیر قربانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان ب ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب مقالات علی میرفطروس