دانلود کتاب آناهیتا : پنجاه گفتار پورداود بکوشش مرتضی گرجی

  این نامه که پنجاه گفتار در بردارد نامه ایست مانند فرهنگ ایران باستان که در سال 1326 بدسترس خوانندگان ارجمند گذشاته شده و نامه ایست همانند هرمزدنامه که در سال 1331 گسترش یافته است.
گفتارهای این نامه چون گفتارهای دونامه نامبرده در موضوعهای گوناگون است برخی تاریخی و برخی لغوی و برخی دیگر ادبی و اجتماعی است.هرچه هست از مرز ایران زمین بیرون نیست یا یک گونه پیوستگی با میهن ما دارد.

این گفتارها در هنگام بیست سال هریک بمناسبتی نگارش یافته برخی از انها در مجله یا روزنامه ای انتشار یافته و برخی از انها موضوع یک سخنرانی بوده و برخی دیگر را نه کسی درجایی خوانده و نه در یک سخنرانی از من شنیده است.
انچه ازاین گفتارها در مجله یا روزنامه و یا در دیباچه کتابی بچاپ رسیده گمان میرود کمتر کسانی انها را خوانده یا شنیده باشند زیرا خود ان مجله ها و روزنامه ها انچنان نبوده که خوانندگان بسیاری داشته باشد و ان کتاابها هم ناگزیر خوانندگان محدودی داشته چه هریک از انها که در موضوعی خاصی است باید خوانندگان مخصوص هم داشته باشد.
اما انچه در سخنرانیها گفته شد انهم ناگزیر شنوندگان محدودی داشت ازین گذشته بسیاری ازین گفتارها انچنان که بوده بجای نمانده در هریک تغییراتی روی داده و به برخی از انها مطالی افزوده گردید و دو سه برابر بزرگتر از انچه بوده شده است.
این است که میتوان امیدوار بود که این نامه از برای خوانندگان ارجمند کمابیش تازگی داشته باشد و گفتارهای گوناگون ان تهی از سودی نباشد و دست کم چند گفتاری از ان با ذوق و سلیقه چندتن از خوانندگان ارجمند سازش داشته باشد.

 

برای خرید کتاب آناهیتا : پنجاه گفتار پورداود نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 در سال گذشته دوست نیک نهاد گرامی من آقای مرتضی گرجی از من خواست که گفتارهای پراکنده مرا در کتابی گردآورده همه را در یک جا بدسترس خواستاران گذارند.
جون ایشان از دوستان جوانی هستند که سالهاستا با نوشته های من اشنایی دارند و همه کتابهای مرا از مجلدات تفسیر اوستا و تالیفات دیگر مرا با علاقه ای خوانده اند و بسیاری از مقالات پراکنده مرا زیر دست داشتند و در بسیاری از سخنرانیهای من نیز حضور یافتند ایشان را از برای انجام این کار شایسته و برازنده دانسته و پیشنهاد ایشان را بجان و دل پذیرفتم.
ایشان با کوشش فراوان تا با اندازه ای که از مقالات من بیاد داشتند گرداوردند و شمار انها از شصت هم گذشت و حجم کتاب از هفتصد صفحه میگذشت اما خود من از ایشان خواهش کردم که از برخی از انها چشم بپوشد و انچه را که ان چندان سودی نیست بر کنار بگذارد.
در مقابل ببرخی از یادداشتهای خود سر و رویی داده و انچه را که در ان چندان سودی نیست برکنار بگذارند در مقابل ببرخی از یادداشتهای خود سر و رویی داده گفتار نوی ساختم و ببرخی از گفتارهای پیشین هم انچنان که گفتم مطالبی افزودم .اینچنین شما را این گفتارها به پنجاه رسید.

 

 

دانلود کتاب آناهیتا : پنجاه گفتار پورداود