دانلود کتاب حماسه سرایی در ایران اثر ذبیح الله صفا

 مطالب این کتاب بدین صورت منظم گشت که هریک از موضوعات کلی را به گفتاری اختصاص دادم و آنگاه آن موضوع کلی و عظیم را بچند فصل و هر فصل را بچند عنوان تقسیم کردم تاهم مطالعه و فهم مسائل بر خواننده اسان باشد و هم نگارش موضوع برای نگارنده بوضعی بهتر میسر پذیرد.
بیش از ورود بمباحث اصلی مقدمه بر این کتاب در باب حماسه و ماهیت آن و چگونگی اشعار حماسی و تحقیق در مهمترین منظومه های حماسی ملل جهان نگاشته شده است تا حقیقت حماسه چنانکه ناقدان و محققان معاصر می اندیشند اشکار شود.
در نخستین گفتار کتاب از تکوین حماسه و روایات و افکار حماسی در ایران و تدوین انها از قدیمیترین ایام تاریخی سخن میرود.
این گفتار به سه فصل منقسم میشود . فصل اول در تکوین روایات ملی و حماسی-
فصل دوم در تدوین روایات و داستانها از قدیمترین ایام تاریخی تا ظهور ادبیات فارسی
فصل سوم در تدوین روایات ملی برزبان فارسی.
در گفتار دوم از آثار حماسی پیش از اسلام یعنی یشتها و کارنامه اردشیر بابکان سخن رفته و در ارائه وجوه قرابت اباتکارزریران با گشستاسپنامه دقیقی و کارنامه اردشیر با داستان اردشیر در شاهنامه سعی شده است.

 

برای خرید کتاب حماسه سرایی در ایران نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

موضوع گفتار شوم تحقیق در منظومه های حماسی ایران در عهد اسلامی یعنی مهمترین ادوار حماسه سرای در ایرانست.
در این باب پس از تحقیق اوضواع اجتماعی ایران بعد از غلبه عرب و تسلط ترکان و ارتباط ان باوضاع حماسه های ملی و دینی و تاریخی سه فصل بزرگ بعناوین حماسه های ملی-حماسه های تاریخی-حماسه های دینی امده و نزدیک بتمام اثار حماسی ایران از انواع سه گانه مذکور مشروح افتاده است.
گفتار چهارم کتاب مختص است به بنیاد داستانها یعنی تحقیق در داستان شاهان و پهلوانان و منشاء روایات و افسانه های ملی از اوستا تا کتب تاریخی و داستانی پهلوی و عربی و فارسی.
در این گفتار ریشه داستانها و اسامی داستانی در قدیمیترین روایات و اثار حماسی ایران یعنی ادبیات اوستایی و پهلوی جست و جو می شود و منشاء هر داستان و زیاده و نقانهایی که در دو لهجه مذکور و ادبیات فارسی در انها اه یافته مورد فحص و تحقیق قرار می گیرد.

 

 

 

دانلود کتاب حماسه سرایی در ایران