دانلود کتاب مازیار اثر صادق هدایت

 بخش کوهستانی بلاد طبرستان در حجاب شراط طبیعی و اقلیمی خود و به قدرت استواری و شجاعت بزرگانش قادر شد تا طی دویست سال پس از هجوم عربها به کشور در برابر هجوم کشنده سپاه ایشان استواری کند و از شکست کامل توسط این اعراب جان سالم ببرد.
راهای سخت و دشوار واقع در کوه البرز که بین دشت ساحلی دریای مانزنداران و فلات مرکزی قرار داشت از یک سو و محسور بودن به بحر از سوی دیگر این مکان را بشکل یک قلعه استوار پابرجا قرار داده بود. و بدین سبب اشخاصی که در نخست حمله تازیان پذیرایتسلیم شدن و تابعیت از ایشان را نداشتند در این محل در پناه و ایمن بودن و به ایمنی استوار طبیعت از حمله خلیفه اعراب هرگز تابعیت نکردند.

این قسمت واپسین بخشی از ایران زمین سرزمین ساسانی بود که به ذلالت تن نداد و در برابر سپاه تازیان سر خم فرو نکرد.
با گذشت یکصد سال پس از حمله اعراب که اکثر مناطق سرزمین ایران را تصرف کرده بودند . فرماندهان محلی که اسپبدان تبرستان می شماردند در این مکان کوهستانی مساقر و مقاومت می کردند و تا زمان اواسط سده دوم سکه های این حام به نشان و خط پهلوی ضرب میگشت و اهالیش نیز به دین اجداد خود زرتشت پابرجا بودن.
قهرمان بسیاری در این سرزمین می زیسته اند که یکی از انها کارن بود که در برابر حمله تازیان بیش از همه جنگیید و مقاومت کرد.

وراثت و اموزش اصیل انها رخصت نمیداد که در برابر تازیان گردن خم کنند و بعد از ان نیز با انها پیمان و ارتباط داشته باشتند و به خط و زبان ایشان بنویسند و سخن گویند.
متحد بودن لایشان در تقابل با اعراب از کشته شدن بسیاری از سپاهیان عرب در دوره ونداد هرمزد بخوبی مشخص کننده این استواریست.
در عصری که تمام ایران برای چاپلوسی زبان عرب را یادگرفتن ونداد هرمز با خلیفه عباسی یعنی هارون با یلماج سخن می گفت و پاسخ اورا به زبان و خط فارسی داد و اینگونه بود که خلیفه های عرب همواره از شهریاران مازندران حرف می شنویند و در تقابل با ایشان به احتیاط رفتار میکردن.

و حال در این کتاب به شرح زندگی مازیار می پردازیم. مازیار کیست؟ نوه ونداد هرمز آخرین قهرمان ایرانی آن عصر

 

برای خرید کتاب مازیار نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب مازیار