دانلود کتاب نافه اثر فریدون توللی

 

از انتشار رها تاهم اينك كه نافه بدست دوستداران میرسد . دوازده سال سپری شده . در آن هنگام، نه تنها دیوان یا مجموعه شعری از هيچيك از شاعران تو پرداز بطبع ترسیده بود، بلکه مدعیان پیش کسوتی این شیوه بجای عرضه داشتن اصول و میانی ابداعی خویش . بیشتر درین میکوشیدند تا در محافل و مطبوعات دیرینگان خرده گرفته، احياناً مقام شامخ این اساتید گرانقدر را نیز به مغلطه انکار کنند ؟

کار این طائفه که پیش از هر چیز به دشمنی با قوافی و اوزان و قوالب شعر کهن برخاسته و شگفت تر از همه پشت پا کوفتن بر اصول و قواعد زبان فارسی را نیز از جمله شاهکارهای هنری خود می پنداشتند، بدان مینما نست که طاغیانی کوته فکر، برجای استفاده از سراچه زرنگاری که صاحب آن نه بر عقیدت آنان بوده است دل بر تخریب آن نهند و سرموئی نیندیشند که سرانگشت خلاق چه نقشبندان و مثبت گران و گوهر تراشانی فرسوده آرایش آن کاخ بلند گفته است ! سوای تنی چند از ورزیدگان شعر کهن که از سر آزمون طبع با این طایفه در آمیخته و گاه و بیگاه نیز از چشم انداز تازه، قطاعاتی در قالب دوبیتی های متداول امروز سروده بودند .

رویهمرفته این گروه را چیزی در چنته ادعا نبود آنکه دوستداران شعر جدید را انتظار بر این بود حقانیت که پیشگامان این شیوه با استدلال بر نیازی که ایشان را به گشودن راه تازه برانگیخته است. با عرضه داشتن میانی مبدعات خویش چراغی نیز فراراه دیگران گیرند . در آن هنگام، من خود نیز همانند بسیاری از تحول طلبات به جذبه افسانه يوشيج دل بر قبول شعر نو نهاده بودم . تا آنجا که در آرزوی دیدار سراینده آن اشعار غبار راه طلب وأسرمه چشم نیاز کردم و از شیراز روانه تهران شدم .

با اینهمه دولت صحبت نیما هم گره از کارم نگشود و با آنکه از سر آمادگی مدام ، دفتر و قلمی نیز بخانه وی نهاده بودم سالی چند ثبت مبدعات و موازین شعری استاد، هر بامداد به با مدادی دیگر حوالت گشت ! راستش اینکه نیما خود دیرگاهی بود تا قالب پرداخت افسانه را از دست فرو گذاشته در عوض با سرودن اشعاری که مصارع کوتاه و بلند آن لبریز مبهمات بود چنین می پنداشت که با عرضه کردن این «کلاف گره پیچ» رسالت خود را در باب تحول شعر بپایان برده است ؟

حال آنکه در سرودههای اخیروی ، اگرچه هنوز ایقاعات عروض را نقشی به کم و بیش بر عهده مانده بود ولی نحوه خم و برش هر مصراع، چنان نبود که قاعده و آئینی بر آن توان نوشت وجه با که اينة سليقه استاد ... جان بر بدن بجای بندگاه طبيعي يحور وزحافات . درست در جایی فرود میآمد که مقبول ذوق سلیم نمیتوانست بود . درین گیرودار، رهـا با آن دیباچه خاص بدست تشنه کامان رسید . آنچه من به مقدمه این کتاب در ضرورت تحول شعر بیان داشته و ضمن تعریف و سنجش اساليب قديم و جدید ، ثمره سالی چند تدقيق وتجربت خويش را نیز بدرقه آن کرده بودم برای همه تازگی داشت .

برای خرید کتاب نافه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

تا آنجا که نه تنها بسیاری از خرده گیران و آوارگان حقیقت جوی را از نظر رفع مهمات .

بکار افتاد بلکه گروهی از جوانان مایه ور و خوش ذوق با مطالعه آن دیباچه ، مسیر راستین خود را در خطه شعر نو بازشناختند و رخت از ورطه تردید به ساحل یقین کشیدند و چنانکه دیدیم از برکت کوشش این گروه اشعاری پس لطیف و دلاویز هم بر گنجینه شاهکارهای هنری این مرز و بوم افزوده گشت که بیگمان هماره بر نيمتاج عروس ادب باز خواهد ماند .

اما آنچه از پس انتشار نخستین طبع رها تا بامروز بر سرشعر تو رفته چنان پرزیر و بم است که اگر نه درین فرصت به اشاره باز گفته شود جنبه های زیانمند آن ارباب ذوق سلیم را نیز دچار انحراف تواند گرد . .... بر دو بهم ، آنان که درین مدت در از بنام شاعر نوپرداز دست طبع دیوان زده یا صفحات ادبی جرائد ومجلات دالبریز سروده های خود کرده اند. ازین سه دسته بیرون نیستند:

۱ - یاوه سرایان این دسته جز از سر پیمایگی و عجز در پرداخت شهر کهن، تهمت شاعری پر خود نبسته اند با اینحال گزافهای ایشان شعر نونیست بلژاز و پاوه ای است که در سایر ممالک جهان نیز بر ساده لوحان عرضه میشود و هر چند گاه نام هدیان گولی را بر سر زبانها می افکند

 

 

دانلود کتاب نافه