پیرامون کتاب حرامزاده استانبول اثر الیف شافاک که یکی از پرفروشترین اثار داستانی از نویسندگان ترکیه است .که البته رمان حرام زاده استانبول که در ترجمه های دیگر ناپاکزاده استانبول نیز چاپ شده در اصل به زبان انگلیسی نوشته شده است و نه به زبان ترکی.این رمان در سال دو هزار و شش بچاپ رسید که راوی خانواده ایست ترکیه ای و خانواده دیگری که دو تابعیتی امریکایی ارمنی است. و روای زنان است در 4 نسل . و پیرامون قانون های جوامع  و اسرار خانواده ها و نیاز ادمی به گفتگو و مضمون از یاد بردن. و در حقیقیت یک فاجعه بزرگ تاریخی که مردم ترکیه و جهان انگار فراموش کردم. اری نسل کشی ارمنی ها. که تاریخ این فاجعه را هرگز از یاد نخواهد برد.و نویسنده این اثر بدیل سخنش به نسل مشی ارامنه در رمان نامبرده به دادگاه ترکیه احضار شد و متهم به اهانت به ترکا گردید. و در همان سال پرونده به سختی بسته شد اما با گذشت مدتی کوتاه  مججد پرونده باز و وی را به زندانی شدن چند ساله ترساندن و اما در نهایت بدلیل نبود اسناد کافی پرونده کامل بسته شد.رمان حرامزاده استانبول در ایران در سال هزار سیصد و نود هفت توسط گلناز غبرائدر خارج از کشور در انگلیس بواسطه نشر مهری چاپ گردید. و در ایران نیز با ترجمه محمد باقر اسمعیلپور توسط انتشارات آسیم به چاپ رسید.

 

دانلود کتاب حرامزاده استانبول