برای نوشتن کتاب کمدی انسانی به نویسنده اینم کتاب بالزاک اتهام بزرگی زذن و بر این اساس اورا مدتی زندانی نمودن.چون در رمان کمدی انسانی به پلشتی های جامعه کشورش آشگار شده بود و این حقیقت گویی برای بسیاری سنگین تمام شد.برای خرید کتاب کمدی انسانی کلیک نمایید.

کتاب کمدی انسانی

دانلود کتاب کمدی انسانی