دانلود کتاب پطر اول اثر تولستوی ترجمه محمد پورهرمزان

آفریده اندیشه سخنور نامی آلکسی تولستوی جلوه ایست از بهترین جنبه های رمان نویسی تاریخی شوروی رویدادهای تاریخی گذشته که واقعیت زندگی خلق روس را در گذرگاه دوران جوشان و خروشان پطر اول مینمایاند، در قالب صوری از کمال هنری تبلور یافته است.
الکسی تولستوی بیش از بیست و پنجسال از زندگی ثمر آفرین خود را به پژوهش مبحث تاریخی پطر اول گذراند. اندکی پس از انقلاب اکتبر ، مؤلف داستان «رؤیای هراس» را که گوشه ای از زندگی مردم را در عهد پطر وصف میکند نگاشت. دیری نگذشت که داستان دیگری را تحت عنوان روز کار پطر» بپایان رساند و در آن سیمای پطر را در گذرگاه پی ریزی شهر پطربورگ، تصویر کرد در سالهای ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ به نگارش یک نمایشنامه تاریخی درباره پطر بنام ماجرای شکنجه پرداخت و ضمن آن شخصیت های تاریخی و رویدادهای چندی را تشریح کرد که در قیاس با داستانهای پیشین محتوی دوران پطر را بر بنیادی گسترده تر نشان میدهد. نویسنده در سال ۱۹۲۹ نگارش رمان پطر اول» را آغاز
میکند که در پژوهش و پرداخت مبحث تاریخی پطر نقطه عطف پدید میآورد و این مبحث را به مسیری نو سوق میدهد. تولستوی از تحلیل درام های روانی به تصویر رویدادهای بزرگ اجتماعی دوران کاملی از تاریخ میپردازد و رنگهای لازم را برای بازنمایی دقایق باریک روزگاران گذشته و نشان دادن ماهیت فعالیت تاریخی پطر، مییابد.

نویسنده در یکی از مقالات خود یادآور میشود که پژوهش های هنری اش با چه سخت کوشی و رنج فراوانی همراه بوده و چگونه طی سالیان دراز نمیتوانسته است سیمای پطر را با خطوط روشن در آیینه ذهن نقش .کند مینویسد: «مبحث پطر» از دیر باز ذهن مرا بخود مشغول میداشت... من تمام لکه هایی را کرته بر او نشسته بود ،میدیدم ولی خود پطر همچنان بصورت معمایی در عرصه مه آگین تاریخ در نظرم موج میزد... برای نگارش رمان «بطر» من میبایست پیش از هر چیز از دروازه عصر حاضر به عرصه تاریخ پیشین گام گذارم... پیش از هر چیز میبایست در جهان بینی هنری خویش تجدید نظر .کنم ره آورد این سفر آن اندک اندک گنجینه های دست نخورده خود را بود که تاریخ بر من باز گشود
آلکسی تولستوی در رمان خود با مجموعه ای از چهره های هنری اهمیت فعالیت پطر را در یک دوران تاریخی مشخص، تشریح
میکند .. پیکار پطر برای تحکیم مبانی دولت ،روسیه، قاطعیت او در تعرض بر نظام کهنه در بر انداختن اشکال عقب مانده نظام فئودالی نوآوری ها و ابتکارات فرهنگی دامنه دار او ، بنیاد گذاری یک ارتش منظم و نیرومند و پی ریزی نخستین ناوگان روسیه - چنین است اقداماتی که مؤلف آنها را در فعالیت پرشاخه پطر برجسته میسازد و سرسختی و استواری او را بازتابی از بهترین سجایای ملی روس در آن دوران .میداند در عین حال او با صداقت و حقانیت کامل نشان میدهد که پطر چگونه مبارزه خود را علیه وحشیگری با شیوه های وحشیانه انجام میداد (لنین) و هزینه های اصلاحاتش چه بار گران و جانگاهی بر دوش خلق میگذاشت. صفحات بسیاری از کتاب به شرح وضع فلاکتبار دهقانان اختصاص دارد که از فشار استثمار و مالیاتهای سنگین و سربازگیری های مدام بجان میآمدند و از جور ملاکان به استپ های جنوب یا به اعماق جنگل ها میگریختند و با بانگی گنگ میغریدند و پرخاش میکردند.

 

برای خرید کتاب پطر اول نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب پطر اول جلد اول

دانلود کتاب پطر اول جلد دوم

 


زنجیره رویدادهایی نسج رمان «پطر اول را میتنند، حلقات بسیار دارد جلد اول آن که در سال ۱۹۳۰ پایان یافت، سالهای کودکی و نوجوانی پطر و کشمکشهای پرتب و تاب او را برای ربودن قدرت از چنگ نایب السلطنه سوفیا که بر بویارهای کهنه پرست و نیروهای مسلح کمانداران (استرلتس ها) (۱) تکیه داشت، توصیف میکند. این جلد به بازگشت پطر از سفر خارجه و شرح چگونگی کیفر بیرحمانه کمانداران شورشی در سال
۱۹۹۸، میانجامد.
جلد دوم که نگارش آن در سال ١٩٣٤ بانجام رسید، نخستین گامهای پطر در راه نوسازی روسیه و نیز رویدادهای دوران اول جنگ شمال علیه سوئد را تشریح میکند و با تصویر صحنه هایی از چگونگی بنیاد گذاری پطربورگ - پایتخت دوم دولت روسیه که در ماه مه سال ۱۷۰۳ روی داد پایان میپذیرد.
جلد سوم رمان که آلکسی تولستوی تا سال ١٩٤٤ یعنی سال پیش از وفات خود روی آن کار کرد ناتمام ماند. مرگ نویسنده که روز ۲۳ فوریه سال ١٩٤٥ فرا رسید مانع تحقق این هدف گردید. ولی با آنکه این جلد در نیمه های فصل ششم قطع میشود، بخش مستقلی از یک حماسه تاریخی بزرگ را تشکیل میدهد. سخنان تولستوی و متن یادداشتهای او و نیز گواهی نزدیکان و آشنایانش نشان میدهد که نویسنده در باره آخرین جلد رمان خود چه تصوری داشته است. مؤلف مینویسد : «جلد سوم مهمترین بخش زمان پطر است و جالبترین دوران زندگی پطر را در برمیگیرد. این جلد به فعالیت قانونگذاری پطر اول به نوآوری های او برای دگرگونی بنیاد زندگی روسیه ،قدیم به سفر تزار به خارجه، به وصف اطرافیان او و چگونگی جامعه آن دوران اختصاص خواهد داشت. در جلد سوم علاوه بر مناظر زندگی روسیه، مناظری از جوامع غربی آنزمان یعنی ،فرانسه لهستان و هلند، تصویر میشود.


زنجیره رویدادهایی نسج رمان «پطر اول را میتنند، حلقات بسیار دارد جلد اول آن که در سال ۱۹۳۰ پایان یافت، سالهای کودکی و نوجوانی پطر و کشمکشهای پرتب و تاب او را برای ربودن قدرت از چنگ نایب السلطنه سوفیا که بر بویارهای کهنه پرست و نیروهای مسلح کمانداران (استرلتس ها) (۱) تکیه داشت، توصیف میکند. این جلد به بازگشت پطر از سفر خارجه و شرح چگونگی کیفر بیرحمانه کمانداران شورشی در سال
۱۹۹۸، میانجامد.
جلد دوم که نگارش آن در سال ١٩٣٤ بانجام رسید، نخستین گامهای پطر در راه نوسازی روسیه و نیز رویدادهای دوران اول جنگ شمال علیه سوئد را تشریح میکند و با تصویر صحنه هایی از چگونگی بنیاد گذاری پطربورگ - پایتخت دوم دولت روسیه که در ماه مه سال ۱۷۰۳ روی داد پایان میپذیرد.
جلد سوم رمان که آلکسی تولستوی تا سال ١٩٤٤ یعنی سال پیش از وفات خود روی آن کار کرد ناتمام ماند. مرگ نویسنده که روز ۲۳ فوریه سال ١٩٤٥ فرا رسید مانع تحقق این هدف گردید. ولی با آنکه این جلد در نیمه های فصل ششم قطع میشود، بخش مستقلی از یک حماسه تاریخی بزرگ را تشکیل میدهد. سخنان تولستوی و متن یادداشتهای او و نیز گواهی نزدیکان و آشنایانش نشان میدهد که نویسنده در باره آخرین جلد رمان خود چه تصوری داشته است. مؤلف مینویسد : «جلد سوم مهمترین بخش زمان پطر است و جالبترین دوران زندگی پطر را در برمیگیرد. این جلد به فعالیت قانونگذاری پطر اول به نوآوری های او برای دگرگونی بنیاد زندگی روسیه ،قدیم به سفر تزار به خارجه، به وصف اطرافیان او و چگونگی جامعه آن دوران اختصاص خواهد داشت. در جلد سوم علاوه بر مناظر زندگی روسیه، مناظری از جوامع غربی آنزمان یعنی ،فرانسه لهستان و هلند، تصویر میشود.


تمام وظایفی که من هنگام آغاز نگارش رمان در برابر خود نهاده ام، بطور عمده در همین جلد انجام میپذیرد. کتاب با توصیف صحنه هجوم به دژ سرحدی ناروا (۱) و تسلیم پادگان ،سوئد پایان مییابد ناروا یعنی همان دژ مستحکمی که پطر چندی پیش در پای باروهای آن طعم تلخ شکست را چشیده بود، این بار مغلوب او میشود.
آلکسی تولستوی آفرینش رمان پطر اول را بر پایه پژوهش طومار بزرگی از مدارک موثق و متنوع انجام داد که از آنجمله است: پژوهشهای ،تاریخی یادداشت ها و نامه های معاصران گزارشهای نمایندگان ،سیاسی گزارشهای نظامی و فرمان های دولتی اسناد بایگانی های محاکماتی مآخذ ادبی و آثار هنری و غیره. ولی این رمان در شمار آن تألیفات تاریخی نیست که فقط بر پایه مطالعه و واگوی مآخذ تاریخی نگاشته میشوند. تولستوی مینویسد: «اسناد و مآخذ برای من دستمایه گسترش نگارش رمان بودند، ولی درک ذوقی و بصری آفریده مشاهدات و تأثرات عمیق دوران کودکی من یعنی نکته های ظریف و لطیفی که بزحمت میتوان آنها را دریافت و بزیور بیان ،آراست خمیره لازم را برای آنچه که من وصف کرده ام فراهم ساخت تولستوی که خود در محیط روستا پرورش یافته ،بود معرفتی عمیق بر احوال ولایات دوران پدرسالاری روسیه و آداب و رسوم کهن آن داشت و این امر چونانکه خود خاطرنشان میساخت «احساس روح زنده دوران را در او پدید میآورد بهمین جهت آلکسی تولستوی در رمان «پطر اول با هنرمندی شگرف خود در بازسازی چهره واقعی دوران گذشته دور و با استادی در بازنمود رنگامیزی تاریخی، خواننده را به شگفتی وا میدارد.

رومن رولان در نامه ای به آلکسی تولستوی (اکتبر سال (۱۹۳۷) ضمن ارزیابی رمان پطر اول، توانایی نویسنده را که با یک حرکت سریع قلم موی ،خود ظریفترین سایه روشن های محیط را مجسم میسازد ستوده است تولستوی گذشته دور و تمام که زنجیره رویدادهایی نسج رمان «پطر اول را میتنند، حلقات بسیار دارد جلد اول آن که در سال ۱۹۳۰ پایان یافت، سالهای کودکی و نوجوانی پطر و کشمکشهای پرتب و تاب او را برای ربودن قدرت از چنگ نایب السلطنه سوفیا که بر بویارهای کهنه پرست و نیروهای مسلح کمانداران (استرلتس ها) (۱) تکیه داشت، توصیف میکند. این جلد به بازگشت پطر از سفر خارجه و شرح چگونگی کیفر بیرحمانه کمانداران شورشی در سال
۱۹۹۸، میانجامد.
جلد دوم که نگارش آن در سال ١٩٣٤ بانجام رسید، نخستین گامهای پطر در راه نوسازی روسیه و نیز رویدادهای دوران اول جنگ شمال علیه سوئد را تشریح میکند و با تصویر صحنه هایی از چگونگی بنیاد گذاری پطربورگ - پایتخت دوم دولت روسیه که در ماه مه سال ۱۷۰۳ روی داد پایان میپذیرد.
جلد سوم رمان که آلکسی تولستوی تا سال ١٩٤٤ یعنی سال پیش از وفات خود روی آن کار کرد ناتمام ماند. مرگ نویسنده که روز ۲۳ فوریه سال ١٩٤٥ فرا رسید مانع تحقق این هدف گردید. ولی با آنکه این جلد در نیمه های فصل ششم قطع میشود، بخش مستقلی از یک حماسه تاریخی بزرگ را تشکیل میدهد. سخنان تولستوی و متن یادداشتهای او و نیز گواهی نزدیکان و آشنایانش نشان میدهد که نویسنده در باره آخرین جلد رمان خود چه تصوری داشته است. مؤلف مینویسد : «جلد سوم مهمترین بخش زمان پطر است و جالبترین دوران زندگی پطر را در برمیگیرد. این جلد به فعالیت قانونگذاری پطر اول به نوآوری های او برای دگرگونی بنیاد زندگی روسیه ،قدیم به سفر تزار به خارجه، به وصف اطرافیان او و چگونگی جامعه آن دوران اختصاص خواهد داشت. در جلد سوم علاوه بر مناظر زندگی روسیه، مناظری از جوامع غربی آنزمان یعنی ،فرانسه لهستان و هلند، تصویر میشود.


-
ویژگی های آداب و رسوم و شیوه معیشت مردم آن دوران، غرایب معماری شهرهای قدیمی ،روسیه آرایش درون خانه ها البسه زیور آلات و سلاح های کهن را بسان یک نقاش چیره دست چنان تصویر میکند که قابل لمس .مینماید پرسناژهای گوناگون رمان – بویارها رداهای خز سنگین و فراخ ،خود سپاهیان ،شرزه، کشیشان و راهبان دهقانان بازرگانان خود پسند ،خارجی همه در نظر ما انسانهای دوران کنونی که هیچ شباهتی بدان دوران ندارد، بطرز خاصی آشنا جلوه .میکنند حتی افراد تصادفی که نویسنده به اجمال از آنها سخن میگوید، مثلاً پسرک یا دخترکی که ناگهان همراه با جماعت مردم در خیابانهای مسکوی قدیم ظاهر ،میشود، در صفحات کتاب هستی مییابد و با تمام حرکات و وجناتش چنان در برابر ما جلوه گر میشود که انگار ما گرمای نفسش را احساس میکنیم. هنرمندی تولستوی که میتواند عالم درونی هر یک از قهرمانان خود را به سبکی بس رسا و شیوا به خواننده بنمایاند، با تصویر سازی بی حرکت و مرده ای که خاص تالار موزه است، کمترین الفتی ندارد وصف طبیعت و مناظر رنگارنگ ،روسیه، چشم انداز بیکران دشت ها جنگلهای انبوه پهنه های ،دریاها - همه تصاویر زنده ای هستند که رویدادهای تاریخی را بر بنیادی عمیق و غالباً با رنگامیزی شاعرانه گسترش میدهند.
رمان تاریخی پطر اول اثر هنری سترگی است که برپایه بلند رشد و تکامل ادبیات شوروی پدید آمده و در پیشرفت هنر رمان نگاری تاریخی شوروی تأثیر بسیار بخشیده است. ماکسیم گورکی نویسنده بزرگ ،روس رمان پطر اول را درمیان بهترین رمانهای تاریخی - رمان قدر اول» نامیده است.