کتاب سال های بی کسی نوشته مریم نجفی است. در که بسته شد یک نفس آسوده کشیدم همانند شکارچی که شاد از شکار برگشته است .دستهایم را به چسباندم. شکمم سر و صدا می نمود ولی میلی به غذا خوردن هم نداشتم. یک دفعه به خودم امدم که اشتیاق و ذوقم واسه ی چه پیزی است.واسه ی صحبت کردن با یک انسان مزلف .تلاش کردم ارام و خونسرد باشم آن وقت به سمت تلفن رفتم و حافظه ام را به کار انداختم شماره او به اندازه ای روند بود که یک دفعه خواندنش واسه ی به خاطر سپردن بس بود.زمانی پشت خط ماندم و به بوق ازاد تلفن گوش دادم. درست هنگامی که نا امید شده بودم تلفن را جواب داد . نمی دانم صدای خودش بود یا نه برای آنکه نخستن دفعه بود که صدایش به گوشم می رسد. کمی گرفته و مغموم به نظر آمد یا شاید اثر خواب بسیار بود. برای خرید کتاب سال های بی کسی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سال های بی کسی