سالنامه توفیق سال هزار سیصد پنجاه و یک

 مجله پیشرو از سری نشریات توفیق است در غالب سالنامه که مصادف با سال موش مربوط به هزار سیصد پنجاه و یک می باشد و دارای صد و بیست صفحه است و شامل فکاهیات, اشعار طنز و لطفیه ها و مطالب و نکات بسیار خواندنی اجتماعی سیاسی همراه با طنز مخصوص خود

 

 

 

دانلود سالنامه توفیق سال هزار سیصد پنجاه و یک